preskoči na sadržaj

Osnovna škola Blato

 > Naslovnica
vijesti

„Naša lijepa, održiva, zajednička budućnost: škole i novi europski Bauhaus“ i u okviru ovogodišnjeg Dana eTwinninga u OŠ Blato

Autor: Tonći Padovan, 12. 5. 2022. 12:31

U skladu s eTwinningovom godišnjom temom „Naša lijepa, održiva, zajednička budućnost: škole i novi europski Bauhaus“ i u okviru ovogodišnjeg Dana eTwinninga učenici 1.-og te 5., 6. i 7.-ih razreda, zajedno s učiteljicama Dianom Ančić, Jelicom Šeparović, Katarinom Kovačić i Kristinom Sardelić, osvrnuli su se na dijelove škole koji su im najdraži te su promišljali o elementima koje bi voljeli promijeniti ili dodati radi stvaranja prostora za učenje koji obogaćuje, u skladu je s okolišem i potiče inkluziju i zajedništvo. Učitelji i učenici pozvani su da pronađu ljepotu u svom okruženju za učenje na svakoj razini, od razreda do predmeta, i uzdignu je do najvećeg potencijala. Lijepe i inkluzivne škole osmišljene su tako da uključe učenike iz svih kultura, iz siromašnih sredina ili one s invaliditetom. Održive škole funkcionalne su i pristupačne, utjelovljuju ekološke prakse i stvaraju uvjete za obrazovanje ekološki svjesnih građana. Naši učenici su iskazali svoju kreativnost kroz zadatke izrade modela, postera, prezentacija te sastava o svojoj školi iz snova uz korištenje digitalnih alata kako bi nam pokazali kako oni zamišljaju svoju idealnu školu u budućnosti.

 [više]

… i djevojčice 5. i 6. razreda županijske prvakinje u atletici

Autor: Tonći Padovan, 12. 5. 2022. 09:33

  Dana 05. svibnja 2022. na atletskom stadionu  u Makarskoj  održano je Županijsko natjecanje školskih sportskih društava u atletici za dječake i djevojčice u kategorij V. i VI. razreda. Atletičari i atletičarke naše škole postigli su odlične  rezultate čime su potvrdili da postoji interes i talent za ovaj bazični sport. Istakla se učenica Dea Bosnić (6b) koja je prvakinja županije na 600m u kategoriji 7. i 8.razreda , te među vršnjacima 5. i 6. razreda. 

Djevojčice  su zauzele ekipno 1. mjesto,  te ostvarile plasman na završnicu Državnog prvenstva koja će se održati u Vinkovcima 30.05.-01.06.2022. godine. 

Nastupile su: Ena Vincetić, Dea Bosnić,Ena Bosnić, Franka Žaknić , Karla Radovanović Iris Dragojević, Tea Sardelić, Ivana Marinović  i Mia Agović.

Dječaci su ekipno osvojili 3.mjesto.   

Nastupili su :  Milan Joković, Ivan Žanetić, Marin Bačić,Ivan Bačić ,Sandro Grego,Petar Bačić, rezerve -Marko Gavranić,Marko Šimunović, Toni Kapor      

 

Pojedinačno županijski prvaci po disciplinama su:  

  Ivan Bačić(5b)      - skok udalj   

  Ena Vincetić(6b)   - 100m  

  Dea Bosnić  (6b)   - 600m     

  I.Marinović, M.Agović ,K.Radovanović E.Vincetić- štafeta 4x100      

 

Voditelj : Gordana Šeparović , prof TZK     

 [više]

ŽUPANIJJSKO NATJECANJE U ATLETICI 7 I 8 RAZREDI

Autor: Tonći Padovan, 5. 5. 2022. 08:57

 Atletska ekipa izborila plasman 

Na Državno natjecanje                                                                          

                                 

03.05.2022. u Makarskoj je održano Županijsko natjecanje u atletici za učenike 7.i 8. r.                                                           

OŠ Blato nastupila je u konkurenciji djevojčica i dječaka. 

Djevojčice su osvojile 4. mjesto, a dječaci 1. mjesto i plasirali se na Državno natjecanje koje će se održati 13. i 14. 05 u Puli. 

Ženska ekipa:  Sara Kovačević,Katarina Bačić, Lucija Franulović, Matea Boroe, Paola Bosnić, Ela Bosnić, Dea Bosnić, Magdalena Sardelić, Manuela Boroe i Nina Unković. 

Muška ekipa:  Luka Buškariol, Petar Bačić, Daniel Tulić, Marko Vlatko, Ivan Žanetić, Kuzma Petković, Luka Šeparović i Dino Tomasi 

 Pojedinačno županijski prvaci po disciplinama postali su : 

Djevojčice :   Dea Bosnić 6b -600m 

Dječaci :        Marko Vlatko 8a- skok udalj 

                       Petar Bačić  8a  -300m 

                       Daniel Tulić   8a- 800m 

                       Štafeta 100-200-300-400 (Marko Vlatko,Dino Tomasi, Kuzma Petković, Petar Bačić) 

Voditeljica ekipe : Goradna Šeparović, prof.  

 

 [više]

NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE OSNOVNE ŠKOLE BLATO

Autor: Tonći Padovan, 29. 4. 2022. 09:34

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA DUBROVAČKO – NERETVANSKA

OPĆINA BLATO

OSNOVNA ŠKOLA BLATO

Šifra. 19-511-001

KLASA: 600-05/22-01/1

URBROJ: 2117-131-22-1

Blato, 26. travnja 2022. godine

 

Na temelju članka 126. stavaka 1. – 3. i članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12,16/12, 86/12, 126/12, 94/13,152/14, 07/17,68/18, 98/19 i 64/20) i članka 70, stavak 1. Statuta Škole, Školski odbor Osnovne škole Blato, raspisuje

                                                            NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja/ice

Ravnatelj/ica škole mora ispunjavati slijedeće nužne uvjete:

1. Završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja, ili stručnog suradnika u školi a koji može biti:

a) sveučilišni diplomski studij ili

b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili

c) specijalistički diplomski stručni studij,

d) položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju iz članka 157. stavka 1. i 2. Zakona.

2. Uvjete propisane člankom 106. Zakona

3. Najmanje osam (8) godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet (5) godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama.

Osim osobe koja je završila neki od studija iz točke 1., ravnatelj osnovne škole može biti i osoba koja je završila stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240 ECTS bodova.

Iznimno osoba koja ne ispunjava uvjete navedene pod točkom 1., ili koja nije završila stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240 ECTS bodova, može biti ravnatelj škole ako u trenutku prijave na natječaj za ravnatelja obavlja dužnost ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu, a ispunjavala je uvjete za ravnatelja propisane Zakonom o osnovnom školstvu (“Narodne novine” br. 59/90., 26/93., 27/93., 29/94., 7/96., 59/01., 114/01. i 76/05.)

Dodatne kompetencije koje se vrednuju u postupku imenovanja ravnatelja Škole su: poznavanje stranog jezika, osnovne digitalne vještine i iskustvo rada na projektima. Kandidati za ravnatelja ne moraju imati dodatne kompetencije.

Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od pet (5) godina.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici sljedeću dokumentaciju:

- životopis  

- diplomu, odnosno dokaz o vrsti i razini obrazovanja

- domovnicu odnosno dokaz o državljanstvu

- dokaz o položenom stručnom ispitu, odnosno dokaz da je kandidat oslobođen obveze polaganja stručnog ispita

- dokaz o radnom iskustvu u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet (5) godina na odgojno – obrazovnim poslovima u školskim ustanovama  - potvrda ili elektronički zapis HZMO i potvrda školske ustanove o vrsti i trajanju tih poslova

- dokaz da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela navedenih u članku 106. Zakona (ne starije od osam dana)

- dokaz o obavljanju poslova ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu za osobe koje se kandidiraju temeljem članka 126. st. 3. Zakona (odluke o imenovanju ili potvrda školske ustanove)

- program rada za mandatno razdoblje.

Kandidati mogu priložiti dokaz o dodatnim kompetencijama: poznavanju stranog jezika, osnovnim digitalnim vještinama i iskustvu rada na projektima

*Poznavanje stranog jezika dokazuje se preslikom indeksa o završenom kolegiju stranog jezika, diplomom odnosno drugom ispravom o završenom studiju stranog jezika,uvjerenjem odnosno potvrdom ili drugom ispravom škole stranih jezika odnosno druge ovlaštene ustanove ili pravne osobe za edukaciju stranog jezika o završenom stranom jeziku te razini odnosno stupnju

*Osnovne digitalne vještine dokazuju se potvrdom odnosno uvjerenjem ili drugom ispravom institucije, ustanove ili ovlaštene pravne osobe za edukaciju u području informacijskih znanosti o završenoj edukaciji stjecanja digitalnih vještina, odnosno diplomom ili drugom ispravom o završenom studiju iz područja informacijskih znanosti

*Iskustvo rada na projektima Europske unije odnosno projektima fondova Europske unije dokazuju se potvrdom, uvjerenjem ili drugom ispravom o radu na projektu Europske unije odnosno projektima fondova Europske unije.

Svi dokazi o dodatnim kompetencijama dostavljaju se u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (“Narodne novine” br. 121/17), članku 48. f.  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (“Narodne novine” br. 157/13 i 152/14) dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a ostvaruju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužne su priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 Rok za podnošenje prijava kandidata je petnaest (15) dana od dana objave natječaja u „ Narodnim novinama“.

Na natječaj ravnopravno sudjeluju osobe oba spola. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta kandidati trebaju dostaviti na adresu:

OSNOVNA ŠKOLA BLATO,

1. Ulica br. 25/II, 20271 Blato

S naznakom: “prijava na natječaj za ravnatelja/icu – ne otvaraj”

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od četrdeset i pet (45) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Predsjednica Školskog odbora:

Slavica Bošković, dipl. cath.

Natječaj objavljen u NN br. 51. od 29.04.2022.

rok:  14.05.2022.

 [više]

ŽUPANIJSKO NATJECANJE IZ ENGLESKOG JEZIKA U OŠ BLATO

Autor: Tonći Padovan, 17. 3. 2022. 10:36

Blato, 17. ožujka 2022.

Zbor  OGŠ   Blato  pod vodstvom profesorice Dalije Gavranić  otpjevao je skladbu  LOVE  na otvaranju  natjecanja.

Danas se u  OŠ   Blato   održava županijsko natjecanje  osnovnih i srednjih škola u znanju iz engleskoh jezika.

Natjecanje se održava u  pet  kategorija:

4A - učenici četvrtih razreda gimnazije   14 učenika

4B - učenici četvrtih razreda  srednjih škola   10  učenika

2A - učenici četvrtih razreda gimnazije     10  učenika

2B - učenici četvrtih razreda  srednjih škola   13   učenika

i učenici    osmih razreda  osnovnih škola      39 učenika .  

   Galerija fotografija - obilazak Blata i rada  povjerenstva

 [više]

64. ŽUPANIJSKO NATJECANJE MLADIH TEHNIČARA

Autor: Tonći Padovan, 7. 3. 2022. 09:38

Učenici Osnovne škole Blato ostvarili sjajne rezultate na županijskom natjecanju Mladih tehničara

Petak, 04.ožujka bio je uspješan dan za naše mlade tehničare koji su sudjelovali na županijskoj smotri koja je održana u Osnovnoj školi don Mihovila Pavlinovića u Metkoviću.      

 Jelena    Donjerković, učenica 6. razreda je županijska prvakinja u kategoriji Graditeljstvo

Marinko Petković, učenik 7. razreda je županijski prvak u kategoriji Modelarstvo uporabnih tehničkih tvorevina.

Postignutim rezultatom na županijskom natjecanju ostvarili su pravo sudjelovanja na državnom natjecanju koje se od 02. – 05. svibnja održava u Primoštenu. 

Toni Šeparović, učenik 5. razreda je osvojio 2. mjesto u kategoriji Maketarstvo i modelarstvo, dok je Petar Bačić, učenik 8. razreda osvojio treće mjesto u kategoriji Elektrotehnika.                       

 

 

 

Na županijsko natjecanje bilo je pozvano 49 natjecatelja koji su bili podijeljeni u 7 kategorija. Svi oni su prošli školsku razinu natjecanja na kojoj su osvojili prvo mjesto.

Natjecanje Mladih tehničara je jedno od najstarijih natjecanja učenika viših razreda osnovnih škola koje se pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti i obrazovanja te Agencije za odgoj i obrazovanje ove godine održava čak 64. put, a sastoji se od pisane provjera znanja, izrade tehničke tvorevine te prezentacije izrađene tehničke tvorevine. 

autor teksta i fotografija: Zoran Sardelić

Čestitamo na uspjehu učenicima i njihovom mentoru, učitelju savjetniku, gospodinu Zoranu Sardeliću, dipl. inž. elektrotehnike.   (admin - ravnatelj Tonći  Padovan )

 

 [više]

Dan ružičastih majica u OŠ Blato 23.2. do 2.03. 2022.

Autor: Tonći Padovan, 23. 2. 2022. 15:18

Dan Ružičastih Majica - Home | Facebook

Nacionalni dan borbe protiv vršnjačkog nasilja 

DAN RUŽIČASTIH MAJICA  u   OŠ  Blato

 

Pružimo ruku -   film učenika 6A  razreda  OŠ   Blato ( šk.  2019/2020 )

 [više]

GIMNASTIČKA REVIJA - BOŽIĆ 2021

Autor: Tonći Padovan, 17. 1. 2022. 12:31

 

23 .12 2021.  u sportskoj dvorani, pod epidemiološkim uvjetima, gimnastičari OŠ  Blato tradicionalno su pred roditeljima pokazali vještine gimnastičkog sporta .

 

Vježbalo se: na ručama ,krugovima , gredi ,pareskoku ,parteru i trampolinu.      

 

Nastupili su:

djevojčice-  Karla Radovanović, Franka Žaknić, Mia Agović, Jelena Donjerković, Ana Bačić, Nina Petković, Nada Šeparović, Tamara Gavranić, Ivana Žanetić, Ivana Marinović i Josipa Despot. . 

dječaci – Toni Bosnić, Duje Šeparović, Luka Šeparović, Marko Gavranić  i Toni Gavranić                             

Voditelji: Gordana i Nenad Šeparović 

autor teksta i filma G.Š.

 

 

 [više]

OBAVIJEST - PREDUPIS DJECE U PRVI RAZRED OŠ BLATO školske godine 2022/2023

Autor: Tonći Padovan, 17. 1. 2022. 11:12

REPUBLIKA HRVATSKA  

ŽUPANIJA DUBROVAČKO – NERETVANSKA

OPĆINA BLATO

OSNOVNA ŠKOLA BLATO

Šifra. 19-511-001

KLASA: 602-01/22-25/1

UR.BROJ: 2138-24-01/21-01-1

Blato, 14. siječnja 2022. godine

OBAVIJEST 

PREDUPIS DJECE U PRVI RAZRED ŠKOLSKE GODINE 2022/2023

Pozivaju se roditelji/skrbnici djece dorasle za upis u prvi razred da podnesu „Zahtjev za uvrštavanje djeteta u popis djece školskih obveznika“ u Osnovnoj školi Blato 24, 25. i 26. siječnja 2022. godine od 8 - 14  sati   (ponedjeljak, utorak i srijeda) u uredu školskog psihologa uz obveznu prethodnu telefonsku najavu i uz poštivanje svih epidemioloških mjera. 

Preporuča se svima koji to mogu, da predupis obave on – line na način da se na e mail  os-blato@os-blato.skole.hr  OŠ Blato: dostavi popunjen zahtjev za uvrštavanje djeteta u popis školskih obveznika  i preslik osobne iskaznice djeteta ili jednog roditelja/ skrbnika s kojim dijete stanuje.

Za djecu školske obveznike ili  djecu koja do 31.03.2021. nemaju navršenih 6 godina, roditelj može podnijeti  Zahtjev za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta – učenika, Obrazac 6.  ( zahtjev za prijevremeni upis, ili  odgodu upisa, ako roditelj smatraju da postoji opravdan razlog.- potpisuju oba roditelja) 

Uz ispunjen zahtjev roditelj/skrbnik treba dostaviti presliku osobne iskaznice djeteta ili jednog roditelja/ skrbnika s kojim dijete stanuje.

Za sve upite i najavu  dolaska u OŠ Blato nazovite na broj 020 851-233

Sve informacije dostupne  (http://www.udu-dnz.hr/).

  1. Plan upisa djece u I. razred školske godine 2022./2023. u osnovne škole na području Dubrovačko-neretvanske županije,
  2. Obavijest  o upisu djece u I. razred školske godine 2022./2023. u osnovne škole na području Dubrovačko-neretvanske županije,
  3. Zahtjev za  uvrštavanje djeteta u popis školskih obveznika,
  4. Zahtjev za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta – učenika, Obrazac 6.

Uz ispunjen zahtjev roditelj/skrbnik treba dostaviti presliku osobne iskaznice djeteta ili jednog roditelja/ skrbnika s kojim dijete stanuje.

Ravnatelj:

Tonći Padovan, prof.

 [više]

EUQUALITY LABELS eTwinning DigiTeens i VIRTUAL BOOK CLUB

Autor: Tonći Padovan, 28. 12. 2021. 12:44

 [više]

„Think with STEAM“

Autor: Tonći Padovan, 27. 12. 2021. 14:41

Učenici četvrtog i šestog razreda, Dea Bosnić, Ena Bosnić, Ena Vincetić, Katarina Petković, Dragana Andrijić, Gabriel Sardelić, Vid Bosnić i Nina Petković, sudjeluju u eTwinning projektu „Think with STEAM“ u sklopu izvannastavne aktivnosti „Ekologija“. Osim naše škole u projekt su uključene škole iz Turske, Španjolske, Srbije, Grčke i Poljske.

Cilj projekta je učiniti nastavu učinkovitijom i ugodnijom uz stvaranje poveznica između ideja i koncepata preko različitih disciplinarnih granica pojedinih predmeta. Učenici će tako biti sposobni znanje stečeno u jednoj disciplini primijeniti u drugu, sasvim različitu disciplinu da bi poboljšali iskustveno učenje podučavanjem sa STEAM-om. 

Također, korištenjem CLIL metode (učenje jezika sa istovremenim učenjem sadržaja), učenici razvijaju znanje stranog jezika, a pri čemu koriste digitalne alate Web 2.0.

 

Klikom na poveznicu, glasajte za logo našeg projekta. Hvala na sudjelovanju!

https://forms.gle/17z4beFbreXMqLmW8

 [više]

SRETAN BOŽIĆ I NOVA GODINA

Autor: Tonći Padovan, 24. 12. 2021. 12:20

Sretan i blagoslovljen Božić  i svako dobro u Novoj  ! 

 [više]

Božićni koncert OGŠ Blato 21.12. 2021.

Autor: Tonći Padovan, 24. 12. 2021. 10:20

 [više]

Državno natjecanje u sportskoj gimnastici

Autor: Tonći Padovan, 24. 12. 2021. 09:47

 

 

Na završnici Državnog prvenstva školskih sportskih društava u sportskoj gimnastici, održanoj u Osijeku, naša škola sudjelovala je s dvije ekipe.

U Sokolskom domu, lijepoj gimnastičkoj dvorani ,dječaci su se natjecali na parteru, preskoku, ručama i preči, a djevojčice na gredi, dvovisinskim ručama, preskoku i parteru.

Kod dječaka nastupili su Toni Bosnić 8.r.,Luka Šeparović 5.r.,Duje Šeparović 5.r.,Marko Gavranić 5.r. i Toni Gavranić 4.r. osvojivši odlično 5. mjesto. Voditelj ekipe: Nenad Šeparović,prof.

Djevojčice su zbog izolacije dvije članice ekipe, nastupile u pomlađenom sastavu te odvježbavši na četiri sprave zauzele 15.mjesto. Nastupile su Jelena Donjerković 6.r., Franka Žaknić 6.r., Ivana Marinović 5.r., Tamara Gavranić 5.r.i Josipa Despot 4.r. Voditelj ekipe: Gordana Šeparović,prof.

  Klikom na  plakat možete pogledati  natjecanje.
 [više]

REZULTATI DRŽAVNOG NATJECANJA U KROSU

Autor: Tonći Padovan, 16. 12. 2021. 17:08

Državno natjecanje – Kros  

Po kišnom i hladnom vremenu , 25.11 2021. u Poreču , održano je Državno  natjecanje u krosu.                                                                 U vrlo jakoj konkurenciji između 20 najboljih škola u Hrvatskoj, učenice Dea Bosnić(5), Nina Žanetić(18), Ena Vincetić(59) i Ena Bosnić(63) zauzele su kao ekipa odlično 7. mjesto. Najbolje plasirana je bila Dea Bosnić stigavši na cilj peta  od 80 trkačica koje su nastupile u utrci.                                                          

 Čestitamo na postignutom rezultatu!  

Voditeljica ekipe: Gordana Šeparović, prof. učitelj mentor 

 [više]

ŽUPANIJSKO NATJECANJE U GIMNASTICI M/Ž

Autor: Tonći Padovan, 16. 12. 2021. 16:54

              Gimnastičari ostvarili plasman na državno natjecanje

 

Osvojivši prvo mjesto na županijskom natjecanju , održanom  23.11.2021. u Blatu, ženska i muška ekipa naše škole stekle su pravo sudjelovanja na Državnom natjecanju.   Natjecanje će se održati u Osijeku 08. i 09. 12. 2021.

 Kod djevojčica nastupit će  Mia Agović, Ana Bačić, Jelena Donjerković, Franka Žaknić i  Ivana Marinović, a kod dječaka Toni Bosnić, Luka Šeparović, Duje Šeparović, Marko Gavranić, i Toni Gavranić .

Voditeljica ženske ekipe je Gordana Šeparović ,prof  , a muške ekipe Nenad Šeparović,prof.

 [više]

EUROPEAN QUALITY LABELS ZA PROJEKT - PJESME, IGRE I PLESOVI OD TRADICIJSKOG DO SUVREMENOG

Autor: Tonći Padovan, 15. 11. 2021. 12:55

 [više]

Županijska sportska natjecanja - KROS

Autor: Tonći Padovan, 8. 11. 2021. 01:15

OŠ Blato osvojila 1. mjesto u krosu ( do 6. razreda djevojčice )

i  izborila plasman na DRŽAVNO NATJECANJE

Na županijskom natjecanju u krosu održanom u Dubrovniku na Gradskom nogometnom stadionu Lapad,  28. listopada 2021. nastupila je  ekipa učenica  iz OŠ Blato do 6. razreda i  osvojila  1. mjesto i plasman na Državno natjecanje.                    

Nastupile su- Ena Vincetić, Dea Bosnić, Nina Žanetić i Morena Škoro.

U kategoriji  dječaka do 8. razreda 1. mjesto osvojio je  Petar  Bačić.

autor fotog.  Gordana Šeparović, prof.  učitelj mentor

 

 fotografije:  https://www.facebook.com/photo?fbid=1526861447681778&set=pcb.1526861957681727​  

 [više]

MOJ MALI ŠKVER

Autor: Tonći Padovan, 21. 10. 2021. 15:12

Radionica „Moj mali škver“ u OŠ Blato


 

U Osnovnoj školi Blato održana je radionica brodomaketarstva "Moj mali škver" u suradnji sa Hrvatskim savezom brodomaketarstva
Radionici je prisustvovalo 14 učenika od 5. do 8. razreda, pod mentorstvom njihova učitelja tehničke kulture Zorana Sardelića.
Učenici su samostalno izrađivali barke od pomno osmišljenih i unaprijed pripremljenih materijala.
Edukacijski kit izrađen je u sklopu projekta „Moj mali škver“, a koji čini pet tradicionalnih brodica i barki hrvatskog Jadrana: primorska barka, remorker, liburna, bracera i pasara
Ovo je prva radionica ove vrste koja je održana u našoj školi, ali po euforiji, zadovoljstvu i angažiranosti prijavljenih učenika zaključujemo da ovakvih i sličnih radionica nedostaje i da je ovo nešto što je kod učenika izazvalo želju za novim radionicama brodomaketarstva.                                 
                                                       tekst i foto Zoran Sardelić
 [više]

QUALITY LABELS eTwinning

Autor: Tonći Padovan, 13. 10. 2021. 15:56

eTwinning projektu  OVER MY DREAM  kojeg je realizirala  učiteljica

savjetnica Dijana Ančić sa  

svojim učenicima dodijeljena je  Quality label.

Čestitke na uspješno odrađenom projektu  i uspješnom predstavljanju OŠ Blato  u 

eTwinning obitelji.

Zahvaljujući  radu i uspješnosti učitelja  OŠ  Blato  ponosni smo nositelji u ovoj školskoj godini naziva eTwinning škola.

 

 

Projektima VIRTUAL BOOK CLUB  i  DigiTeens , kojeg je u OŠ Blato realizirala učiteljica mentor - engleskog jezika - Jelica Šeparović   dodjeljena je  e Twinning   oznaka kvalitete.

Čestitamo mentorici Jelici  i zahvaljujemo na promicanju ugleda OŠ  Blato.

 

 [više]

Održana završna konferencija pilot projekta „Škola budućnosti“

Autor: Tonći Padovan, 11. 10. 2021. 13:13

 

Završnom konferencijom je zaključeno prvo izdanje zajedničkog projekta STEMI-ja i Infobipa, kojeg u ulozi glavnog partnera podržava tvrtka A1 Hrvatska. Više od tisuću učenika iz 60 škola diljem Hrvatske imalo je priliku u pola godine kroz praktičan rad izrade chatbotova doći u izravan doticaj sa svijetom umjetne inteligencije. 

Rad učeničkog tima naše škole „Hardworkers“ osvojio je treće mjesto u kategoriji osnovnih škola, što predstavlja izuzetan uspjeh čega ni mi sami nismo svjesni.  

Tim „Hardworkers“ sačinjavali su: Petar Borovina, Franka Borovina, Iva Cetinić, Ema Čerina, Sara Drušković, Karlo Petković i Barbara Tomašić uz mentorstvo učitelja Kristine Begić i Zorana Sardelića. 

Prijavnicu je ispunio učitelj tehničke kulture i informatike Zoran Sardelić ne znajući što ih čeka. 

  

 [više]

DAN HRVATSKOG OLIMPIJSKOG ODBORA u OŠ Blato

Autor: Tonći Padovan, Gordana Šeparović, 27. 9. 2021. 09:24

 

Ovom manifestacijom željeli smo naglasiti važnost tjelesne aktivnosti, te olimpijska načela izvrsnosti svakom području.                                                                                        Vanjska poveznica ove manifestacije olimpizma  je bijela majica „zastava prijateljstva“, stoga  su svi učenici došli u školu u bijeloj majici.                                            U 8 00 sati krenuli smo u zajedničku šetnju kroz mjesto u trajanju oko pola sata, a sudjelovali su  učenici u pratnji učitelja.

                                                                                                                                                                    

 

 [više]

POČETAK NASTAVE U OŠ BLATO U ŠKOLSKOJ 2021/2022

Autor: Tonći Padovan, 3. 9. 2021. 13:14

Poštovani roditelji i učenici OŠ BLATO. 

Poštovani  učenici, roditelji i  kolege pred nama je nova školska i nastavna godina puna izazova i strepnje koju pred nas postavlja epidemija  COVID-a 19.

U očekivanju susreta s učenicima i izazovima  poučavanja i rada u školi  u nadi da će povratak svih učenika u školu naše živote učiniti ljepšim, a  pandemija  COVID-a 19  popustiti  i omogućiti nam kvalitetan rad i  život.

Do tada u nadi da je NOVO NORMALNO  naš jedini mogući put s radošću i dobrodošlicom Vas očekujem  u OŠ   Blato.

Ravnatelj  Tonći  Padovan, prof

U školskoj godini 2021/2022  nastava započinje u ponedjeljak 6. rujna 2021.
Pri ulasku u školu   zbog epidemioloških mjera zaštite učenici i zaposlenici škole  dužni  su  poštivati satnicu ulaska i socijalnu distancu. 
Učenici su dužni bez zaustavljanja sukladno postavljenoj signalizaciji iz ulaza krenuti u svoju učionicu 
Svi učenici  od 1 - 8 razreda dužni su u školu  donijeti školske torbe  kako  bi preuzeli udžbenike i radne bilježnice. 
Za učenike putnike od 6. rujna  2021 organizira se prijevoz

Prišćapac - Blato - 06,50

Prižba - Blato - 06,50

Prigradica - Blato - 07,20

Blato - Prižba 13,05

Blato - Prigradica 13,40

U ponedjeljak  6. rujna  2021.

U 8:00 nastava  započinje učenicima od  2. do 8. razreda u učionicama 

2A  potkrovlje  istok  učionica br 15    učiteljica Marija Padovan  

2B   potkrovlje  istok  učionica br 14   učiteljica Dijana Joković

3A uč. br 8  II. kat  - istok;  - učiteljica  Žana  Boroe

3B uč. br 7  II. kat  - istok;  -  učiteljica  Željka Padovan

4A uč. br 9. II. kat;              - učiteljica   Edi Oreb

4B uč. br 10  II. kat;            - učiteljica  Maria Jerebić 

 

5a -  učionica br  13   - Jasmina Baničević

5b -  učionica br 2   - Marina Šeparović

6a  - učionica  br 3.  - Gordana Šeparović  

6b – učionica br. 1    - Kristina Begić

7a -  učionica br  6  -      Alen Andrijić

7b -  učionica br 4 -       Katarina Kovačić

8a  - učionica  br 18.  – Aida Gavranić

8b – učionica -br  17  -  Marija Petković

 

U 9:30 sati je doček prvoškolaca u OŠ Blato uz prigodni program u dvorištu škole.
10:00  ulazak  učenika  prvih razreda u školu  

1A  uč br 8  II. kat istok ;           -  učiteljica Zvijezdana Padovan 

1B uč. br  7   II. kat istok;            - učiteljica   Dijana Ančić

16:00   roditeljski sastanak za  roditelje  prvoškolaca – obvezna  maska i pridržavanje  epidemioloških mjera.
 [više]

Arhiva naših vijesti   
 Momčilo Popadić 1947 - 1990

   Momčilo Popadić   

   Momčilo Popadić Pop, Pope ili Momo (Blato na Korčuli, 25. ožujka 1947. - Split, 20. studenog 1990.),    

  poznat kao autor brojnih tekstova hrvatskih evergreena (npr. "Oprosti mi, pape"), hrvatski je novinar,    književnik,   pjesnik i esejist.[1] Hedonizam njegova pisanja, Momčila Popadića svrstava u doajene splitske pisane riječi zlatnog doba 70-ih i 80-ih godina 20. stoljeća, kao i činjenica da je pisao jednako kao što je i živio, da mu je poezija bila što i disanje, da je živio za pisanje i od pisanja.  izvor Wikipedija o M Popadiću


Album

Popis postojećih albuma:


Naziv albuma
Kreirao
Datum


Tonći Padovan
25. 5. 2017. 12:09
Tonći Padovan
16. 9. 2016. 17:28
Tonći Padovan
8. 10. 2015. 20:45
Tonći Padovan
8. 10. 2015. 20:44
Tonći Padovan
8. 10. 2015. 20:43
Tonći Padovan
9. 2. 2015. 09:01
Tonći Padovan
21. 10. 2014. 12:25
Tonći Padovan
30. 5. 2014. 01:22NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE OSNOVNE ŠKOLE BLATO
JAVNI POZIVI I PONUDE
Važne obavijesti
Kalendar
« Svibanj 2022 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Prikazani događaji

ŽUPANIJSKO NATJECANJE IZ ENGLESKOG JEZIKA - BLATO 2022

 

 

Konačni rezultati Županijskog natjecanja  iz engleskog jezika  

8 RAZRED

2A

2B

4A

4B

Blato - temperatura - prognoza

 

Koronavirus
NASTAVA NA DALJINU U OŠ BLATO
COVID 19 - VAŽNO
INFORMACIJE ZA RODITELJE
Ponude - IZLETI - EKSKURZIJE
KATALOG KNJIŽNICE OŠ BLATO

 

PREVENCIJA OVISNOSTI

Brošura za roditelje

CENTAR ZA SIGURNIJI INTERNET
e- Škole Pilot Projekt

 

Zatraži pomoć - prijavi

NAJAVE
OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA

Zanimljivo i zabavno

MEMORI   GLAGOLJICA

 

Rezultati LiDraNo 2016

 

 

 

ZAŠTITA DJECE NA INTERNETU

kurikulum.petzanet.hr/VirtualnaUcionica

kliknite na donju sliku - poveznicu

Tražilica
NOTICA glazbeni mjesečnik

Pred nama je  prvi broj NOTICE

Kliknite na naslovnicu kako bi pročitali list i poslušali glazbene primjere.

Aktualno

Office365

Besplatna Office365 usluga i alati koji omogućuju suradnju i komunikaciju između svih sudionika u obrazovnom sustavu.

 

Svim učenicima, učiteljima i nastavnicima osnovnih i srednjih škola omogućen je besplatan pristup alatima Office 365, koji ostvaruju uz korištenje svog elektroničkog identiteta u sustavu AAI@EduHr (kao za ocjene.skole.hr). Korisnici se sa svojim podacima prijavljuju  na adresi https://office365.skole.hr  i time dobivaju pristup svim Office 365 alatima i aplikacijama, i na računalu kod kuće, kao i u školi.
Forum
Korisni linkovi


Iz drugih izvora
CMS za škole logo
Osnovna škola Blato / 1. Ulica 25/2, HR-20271 Blato / os-blato.skole.hr / ured@os-blato.skole.hr
preskoči na navigaciju