preskoči na sadržaj

Osnovna škola Blato

Poziv na dostavu ponude Nabava UDŽBENIKA za učenike OŠ BLATO

JN  1/2019. 

Poziv na dostavu ponude Nabava udžbenika  za učenike OŠ  Blato  školska 2019./2020.

OŠ  BLATO

1. ulica broj 25/II, 20271 Blato

Tel. 021 851 233

e-mail: os-blato@os-blato.skole.hr

OIB:93801658022

 KLASA: 602-02-01/19-193

URBROJ: 2138-24-01/19-01-1

Blato, 30.07.2019.                              SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

- putem mrežne stranice    http://www.os-blato.skole.hr/

 PREDMET: Poziv na dostavu ponude

                                               - dostavlja  se

Molimo gospodarske subjekte da dostave svoje ponude sukladno sljedećim podacima:

OPĆI PODATCI

1. Podatci o naručitelju:

Naziv: OŠ Blato

Sjedište: 1. ulica broj 25/II, 20271 Blato

OIB: 93801658022

Telefon: 020 851 233     098 214 027

os-blato@os-blato.skole.hr

2. Osoba zadužena za kontakt:

Kontakt osoba: Tonći Padovan

Telefon: 020 851 333    098  214  027

e- mail: tonci.padovan@skole.hr 

3. Broj nabave:

JN 1/2019

4. Procijenjena vrijednost nabave:

83.535,45 kn  kuna s PDV-om

5. Način realizacije nabave:

Ugovor              

PODACI O PREDMETU NABAVE

6. Opis predmeta nabave:

Nabava udžbenika za učenike OŠ  Blato.

7. Količina predmeta nabave:

Sukladno troškovniku koji se nalazi u Prilogu II .

8. Troškovnik:

Prilog II ovog Poziva

9. Tehnička i stručna sposobnost:

Ponuditelj mora u ponudi dostaviti specifikaciju školskih udžbenika iz kojega mora biti vidljivo da predmet nabave ispunjava udžbenike navedene u  troškovniku..

10. Kriterij odabira:

Traženi udžbenici, cijena, način i vrijeme  dostave

11. Mjesto isporuke robe:

OŠ Blato, 1. ulica broj 25/II, 20271 Blato

12. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora:

Isporučitelj je dužan nakon potpisa Ugovora, a najkasnije u roku 8 (osam) dana naručitelju predati jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u vrijednosti 10% (deset posto) ugovorenog iznosa, u obliku bjanko zadužnice, a sukladno Pravilniku o obliku i sadržaju bjanko zadužnice.

13. Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku:

Sukladno ugovoru

14. Pravna i poslovna sposobnost:

Upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta.

Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela. Izvod ili izjava ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana slanja poziva na nadmetanje.

ROKOVI

15. Rok izvršenja ugovora:

Roba koja je predmet nabave mora biti isporučena u roku od 15 dana od dana potpisa Ugovora o nabavi udžbenika  za  učenike  OŠ  Blato u školskoj 2019.2020. najkasnije do 6 rujna 2019.

16. Rok plaćanja:

30 (trideset) dana od dana ispostavljanja računa na IBAN isporučitelja.

17. Način izrade ponude:

Kako bi ponuda bila prihvatljiva potrebno je popuniti i dostaviti:

Prilog I. Ponudbeni list - ispunjen i potpisan

Prilog II. Troškovnik –             ispunjen i potpisan

18. Datum, vrijeme i mjesto dostave ponude:

Ponude moraju biti dostavljene  do  8. kolovoza  2019.

Ponude se predaju neposredno, e-mailom ili poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj mora biti naznačeno ( poštansku pošiljku  potrebno je najaviti e-mailom ) :

- na prednjoj strani:                                                                            OŠ BLATO

1. ulica broj 25/II, 20271 Blato

Br. nabave: JN 1/2019

Predmet nabave: NABAVA UDŽBENIKA

„  NE OTVARAJ “

- na poleđini:

   NAZIV I ADRESA PONUDITELJA

19. Objava rezultata provedenog postupka nabave:

Zapisnik o pregledu, ocjeni i odabiru ponuda, odnosno poništenju postupka objavljuje se na mrežnoj stranici naručitelja.

                                      VODITELJ POSTUPKA NABAVE:

                                                                                                                                                                                     Tonći Padovan, prof.

 

Priloženi dokumenti:

PRILOG I -  Ponudbeni list - JN  1/2019.    

PRILOG II -  Troškovnik JN 1/2019 –UDŽBENICI


Poziv na dostavu ponude Nabava radnih bilježnica za učenike OŠ BLATO

JN - 2/ 2019.

Poziv na dostavu ponude Nabava radnih  bilježnica za učenike OŠ  Blato  školska 2019./2020.

OŠ  BLATO

1. ulica broj 25/II, 20271 Blato

Tel. 021 851 233

e-mail: os-blato@os-blato.skole.hr

OIB:93801658022

 KLASA: 602-02-01/19-193

URBROJ: 2138-24-01/19-01-1

Blato, 30.07.2019.

SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

- putem mrežne stranice    http://www.os-blato.skole.hr/

 PREDMET: Poziv na dostavu ponude

                                               - dostavlja  se

Molimo gospodarske subjekte da dostave svoje ponude sukladno sljedećim podacima:

OPĆI PODATCI

1. Podatci o naručitelju:

Naziv: OŠ Blato

Sjedište: 1. ulica broj 25/II, 20271 Blato

OIB: 93801658022

Telefon: 020 851 233     098 214 027

os-blato@os-blato.skole.hr

2. Osoba zadužena za kontakt:

Kontakt osoba: Tonći Padovan

Telefon: 020 851 333    098  214  027

e- mail: tonci.padovan@skole.hr 

3. Broj nabave:

JN 2/2019

4. Procijenjena vrijednost nabave:

71.121,00 kn   kuna s PDV-om

5. Način realizacije nabave:

Ugovor

PODACI O PREDMETU NABAVE

6. Opis predmeta nabave:

Nabava udžbenika za učenike OŠ  Blato.

7. Količina predmeta nabave:

Sukladno troškovniku koji se nalazi u Prilogu II .

8. Troškovnik:

Prilog II ovog Poziva

9. Tehnička i stručna sposobnost:

Ponuditelj mora u ponudi dostaviti specifikaciju radnik bilježnica i drugih pomoćnih sredstava iz kojega mora biti vidljivo da predmet nabave ispunjava stavke navedene u  troškovniku..

10. Kriterij odabira:

Traženi udžbenici, cijena, način i vrijeme  dostave

11. Mjesto isporuke robe:

OŠ Blato, 1. ulica broj 25/II, 20271 Blato

12. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora:

Isporučitelj je dužan nakon potpisa Ugovora, a najkasnije u roku 8 (osam) dana naručitelju predati jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u vrijednosti 10% (deset posto) ugovorenog iznosa, u obliku bjanko zadužnice, a sukladno Pravilniku o obliku i sadržaju bjanko zadužnice.

13. Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku:

Sukladno ugovoru

14. Pravna i poslovna sposobnost:

Upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta.

Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela. Izvod ili izjava ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana slanja poziva na nadmetanje.

ROKOVI

15. Rok izvršenja ugovora:

Roba koja je predmet nabave mora biti isporučena u roku od 15 dana od dana potpisa Ugovora o nabavi udžbenika  za  učenieke  OŠ  Blato u školskoj 2019.2020. najkasnije do 6 rujna 2019.

16. Rok plaćanja:

30 (trideset) dana od dana ispostavljanja računa na IBAN isporučitelja.

17. Način izrade ponude:

Kako bi ponuda bila prihvatljiva potrebno je popuniti i dostaviti:

Prilog I. Ponudbeni list - ispunjen i potpisan

Prilog II. Troškovnik –             ispunjen i potpisan

18. Datum, vrijeme i mjesto dostave ponude:

Ponude moraju biti dostavljene  do  8. kolovoza  2019.

Ponude se predaju neposredno, e-mailom ili poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj mora biti naznačeno ( poštansku pošiljku  potrebno je najaviti e-mailom ) :

- na prednjoj strani:

OŠ BLATO

1. ulica broj 25/II, 20271 Blato

Br. nabave: JN 2/2019

Predmet nabave: NABAVA RADNIH BILJEŽNICA

„  NE OTVARAJ “

- na poleđini:

   NAZIV I ADRESA PONUDITELJA

19. Objava rezultata provedenog postupka nabave:

Zapisnik o pregledu, ocjeni i odabiru ponuda, odnosno poništenju postupka objavljuje se na mrežnoj stranici naručitelja.

                                                                                   VODITELJ POSTUPKA NABAVE:

                                                                                   Tonći Padovan, prof.

Priloženi dokumenti: 


Poziv na dostavu ponude Nabava stolnih računala

OŠ  BLATO

1. ulica broj 25/II, 20271 Blato

Tel. 021 851 233

e-mail: os-blato@os-blato.skole.hr

OIB:93801658022

 

KLASA: 602-02-01/18-169

URBROJ: 2138-24-01/18-01-1

Blato, 10.09.2018.

SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

- putem mrežne stranice    http://www.os-blato.skole.hr/

 

PREDMET: Poziv na dostavu ponude

                                               - dostavlja  se

Molimo gospodarske subjekte da dostave svoje ponude sukladno sljedećim podacima:

OPĆI PODATCI

1. Podatci o naručitelju:

Naziv: OŠ Blato

Sjedište: 1. ulica broj 25/II, 20271 Blato

OIB: 93801658022

Telefon: 021 851 233

os-blato@os-blato.skole.hr

2. Osoba zadužena za kontakt:

Kontakt osoba: Tonći Padovan

Telefon: 020 851 333    098  214  027

e- mail: tonci.padovan@skole.hr 

3. Broj nabave:

JN 2/2018

4. Procijenjena vrijednost nabave:

39.000,00 kuna s PDV-om

5. Način realizacije nabave:

Ugovor

PODACI O PREDMETU NABAVE

6. Opis predmeta nabave:

Nabava stolnog računala  .

7. Količina predmeta nabave:

Sukladno troškovniku koji se nalazi u Prilogu II .

8. Troškovnik:

Prilog II ovog Poziva

9. Tehnička i stručna sposobnost:

Ponuditelj mora u ponudi dostaviti tehničku specifikaciju robe i/ili katalog robe iz kojega mora biti vidljivo da predmet nabave ispunjava sve minimalne tehničke karakteristike propisane troškovnikom.

10. Kriterij odabira:

Tražena konfiguracija, bolja  ili najbliža traženoj.

11. Mjesto isporuke robe:

OŠ Blato, 1. ulica broj 25/II, 20271 Blato

12. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora:

Isporučitelj je dužan nakon potpisa Ugovora, a najkasnije u roku 8 (osam) dana naručitelju predati jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u vrijednosti 10% (deset posto) ugovorenog iznosa, u obliku bjanko zadužnice, a sukladno Pravilniku o obliku i sadržaju bjanko zadužnice.

13. Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku:

Minimalno jamstvo od jedne (3 - 5) godina.

14. Pravna i poslovna sposobnost:

Upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta.

Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela. Izvod ili izjava ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana slanja poziva na nadmetanje.

ROKOVI

15. Rok izvršenja ugovora:

Roba koja je predmet nabave mora biti isporučena u roku od 15 dana od dana potpisa Ugovora o kupovini tableta na adresi naručitelja.

16. Rok plaćanja:

30 (trideset) dana od dana ispostavljanja računa na IBAN isporučitelja.

17. Način izrade ponude:

Kako bi ponuda bila prihvatljiva potrebno je popuniti i dostaviti:

Prilog I. Ponudbeni list - ispunjen i potpisan

Prilog II. Troškovnik –             ispunjen i potpisan

18. Datum, vrijeme i mjesto dostave ponude:

Ponude moraju biti dostavljene  do  15. rujna 2018.

Ponude se predaju neposredno ili poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj mora biti naznačeno:

- na prednjoj strani:

OŠ BLATO

1. ulica broj 25/II, 20271 Blato

Br. nabave: JN 2/2018

Predmet nabave: NABAVA TABLETA

„  NE OTVARAJ “

- na poleđini:

   NAZIV I ADRESA PONUDITELJA

 

19. Objava rezultata provedenog postupka nabave:

Zapisnik o pregledu, ocjeni i odabiru ponuda, odnosno poništenju postupka objavljuje se na mrežnoj stranici naručitelja.

                                                                                   VODITELJ POSTUPKA NABAVE:

                                                                                   Tonći Padovan, prof.


Poziv na dostavu ponude Nabava tableta ŠKOLA ZA ŽIVOT

OŠ  BLATO

1. ulica broj 25/II, 20271 Blato

Tel. 021 851 233

e-mail: os-blato@os-blato.skole.hr

OIB:93801658022

 

KLASA: 602-02-01/18-128

URBROJ: 2138-24-01/18-01-1

Blato, 18.07.2018.

SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

- putem mrežne stranice    http://www.os-blato.skole.hr/

 

PREDMET: Poziv na dostavu ponude

                                               - dostavlja  se

 

Molimo gospodarske subjekte da dostave svoje ponude sukladno sljedećim podacima:

 

OPĆI PODATCI

1. Podatci o naručitelju:

Naziv: OŠ Blato

Sjedište: 1. ulica broj 25/II, 20271 Blato

OIB: 93801658022

Telefon: 021 851 233

os-blato@os-blato.skole.hr

 

2. Osoba zadužena za kontakt:

Kontakt osoba: Tonći Padovan

Telefon: 020 851 333    098  214  027

e- mail: tonci.padovan@skole.hr 

 

3. Broj nabave:

JN 1/2018

 

4. Procijenjena vrijednost nabave:

96.000,00 kuna s PDV-om

 

5. Način realizacije nabave:

Ugovor

PODACI O PREDMETU NABAVE

 

6. Opis predmeta nabave:

Nabava tableta.

 

7. Količina predmeta nabave:

Sukladno troškovniku koji se nalazi u Prilogu II .

 

8. Troškovnik:

Prilog II ovog Poziva

 

9. Tehnička i stručna sposobnost:

Ponuditelj mora u ponudi dostaviti tehničku specifikaciju robe i/ili katalog robe iz kojega mora biti vidljivo da predmet nabave ispunjava sve minimalne tehničke karakteristike propisane troškovnikom.

 

10. Kriterij odabira:

Tražena konfiguracija, bolja  ili najbliža traženoj.

 

11. Mjesto isporuke robe:

OŠ Blato, 1. ulica broj 25/II, 20271 Blato

 

12. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora:

Isporučitelj je dužan nakon potpisa Ugovora, a najkasnije u roku 8 (osam) dana naručitelju predati jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u vrijednosti 10% (deset posto) ugovorenog iznosa, u obliku bjanko zadužnice, a sukladno Pravilniku o obliku i sadržaju bjanko zadužnice.

 

13. Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku:

Minimalno jamstvo od jedne (1) godine.

 

14. Pravna i poslovna sposobnost:

Upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta.

Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela. Izvod ili izjava ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana slanja poziva na nadmetanje.

ROKOVI

15. Rok izvršenja ugovora:

Roba koja je predmet nabave mora biti isporučena u roku od 15 dana od dana potpisa Ugovora o kupovini tableta na adresi naručitelja.

16. Rok plaćanja:

30 (trideset) dana od dana ispostavljanja računa na IBAN isporučitelja.

 

17. Način izrade ponude:

Kako bi ponuda bila prihvatljiva potrebno je popuniti i dostaviti:

 

Prilog I. Ponudbeni list - ispunjen i potpisan

Prilog II. Troškovnik –             ispunjen i potpisan

 

18. Datum, vrijeme i mjesto dostave ponude:

Ponude moraju biti dostavljene  do  30. srpnja 2018.

 

Ponude se predaju neposredno ili poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj mora biti naznačeno:

- na prednjoj strani:

 

 

 

OŠ BLATO

1. ulica broj 25/II, 20271 Blato

Br. nabave: JN 1/2018

Predmet nabave: NABAVA TABLETA

„  NE OTVARAJ “

 

- na poleđini:

                       

NAZIV I ADRESA PONUDITELJA

 

19. Objava rezultata provedenog postupka nabave:

Zapisnik o pregledu, ocjeni i odabiru ponuda, odnosno poništenju postupka objavljuje se na mrežnoj stranici naručitelja.

 

                                                           VODITELJ POSTUPKA NABAVE:

                                                           Tonći Padovan, prof.

PRILOG I.-PONUDBENI LIST

 

PRILOG II. TROŠKOVNIK: Nabava tableta OŠ Blato


Javni poziv - prijevoz - SMOTRA UZ

Poziv za prikupljanje ponuda za usluge prijevoza učenika na relaciji 

Dubrovnik – Blato – Dubrovnik

Metković – Blato - Metković  

na  - Smotru učeničkih zadruga  Dubrovačko-neretvanske županije  11. svibnja 2018.

-  traži se

 

REPUBLIKA HRVATSKA

DUBROVAČKO NERETVANSKA ŽUPANIJA

OŠ BLATO

20271 BLATO

1. ulica br  25/II

 

KLASA: 602-02- 01 /18-67

URBROJ:2138-24-01/17-01

Blato,4.5.2018

      .

Javni poziv za organizaciju prijevoza učenika  na relacijama:

 1.  Dubrovnik–Blato–Dubrovnik : ( 10 putnika )

OŠ  Ivan Gundulić–Dubrovnik( 5 );Obrtnička i tehnička škola Dubrovnik ( 5 )             

2. Metković–Blato–Metković: ( 3 putnika  )

    OŠ Stjepana Radića Metković  ( 3 )

 

Pozivaju se turističke agencije i prijevoznici koji posluju u skladu s propisima koji uređuju promet i pružanje usluga u  prijevozu djece  da dostave svoje ponude  do  8. svibnja  2018.

Poziv  se objavljuje   na mrežnim stranicama škole .

Ponuditelj je obavezan dostaviti ponude do naznačenog roka osobno ili na  os-blato@os-blato.skole.hr    ili na adresu škole  OŠ Blato  20271  Blato  1. Ulica br  25/II.

Ponuditelj se može javiti za realizaciju jedne ili više traženih relacija.

Polazak  iz Dubrovnika  i  Metkovića  uvjetovan je  polaskom trajekta iz Orebića  u 8:30  sati

Mjesto polaska  bit će u dogovoru sa školama.

Ponude će razmatrati Povjerenstvo  za organizaciju Smotre.

Ravnatelj  škole : Tonći Padovan v.r.


Natječaji - razredna nastava -kemija,biologija,priroda - flauta

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA DUBROVAČKO NERETVANSKA

OSNOVNA ŠKOLA BLATO

KLASA: 602-02-01/17-79

UR.BROJ:2138-24-01/17-01-1

Blato, 29. kolovoza  2017.god.

 

Na temelju čl. 107. stavak 2 Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/101, 105/10-Ispr., 90/11, 16/12, 86/12, 94/13 i 152/14 ) i članka 8. Pravilnika o radu OŠ Blato ,  OŠ  Blato  objavljuje

NATJEČAJ
za  popunu radnog mjesta

Učitelja/icu razredne nastave - 1 izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme                       - upražnjeni poslovi (40 sati tjedno)

Učitelja/icu kemije/prirode/biologije – 1  izvršitelj/ica na određeno, nepuno radno vrijeme    zamjena za porodni najdulje  28.4. 2018.  (20 sati tjedno )

Učitelja/icu  flaute  – 1  izvršitelj/ica na određeno, nepuno radno vrijeme  - ( 18 sati tjedno )

Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12.,126/12.– pročišćeni tekst, 94/13. i 152/14.) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN br. 47/96. i 56/01.).
                Uz prijavu za natječaj potrebno je priložiti:
                - životopis
                - dokaz o stručnoj spremi,
                - domovnicu,
                - elektronički zapis podatcima evidentiranim u HZMO
                - uvjerenje o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci).
                Dokumentaciju je potrebno priložiti u preslici.
Podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja na adresu Škole

OSNOVNA   ŠKOLA BLATO

20 271 Blato, p.p. 34

1.  ulica br  25/2

s naznakom  „za natječaj –  _____________“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.  Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Natječaj je otvoren na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Škole od  29.8.2016     do  6.9.2016.

O rezultatima natječaja kandidati će biti izviješteni pisanim putem u zakonskom roku.


                                                                            Ravnatelj:
                                                                            Tonći Padovan, prof.


Javna ponuda IZLET - HVAR

REPUBLIKA HRVATSKA

DUBROVAČKO NERETVANSKA ŽUPANIJA

 OSNOVNA ŠKOLA BLATO

 20271 BLATO

1. ULICA 25/II

 

 

 

Klasa:   602 – 02-01/17-51

Ur. Broj: 2138-  24 – 01/17-01-1

Blato,  26. 05.   2017. godine.

Turističkim agencijama

- svima -

PREDMET:  Javni poziv za prikupljanje ponuda:

                     - poziv na dostavu

                       Ponuda  6/ 2017

                       organizacija jednodnevnog izleta  učenika  petih  razreda OŠ Blato  šk. g. 2016/2017.

  • Hvar   08. lipnja 2017.

                 

  Poštovani,

            ovim putem objavljujemo javni poziv za prikupljanje ponuda 6/2017  za organizaciju  jednodnevnih izleta  učenika petih razreda OŠ Blato  šk. g. 2016/2017.

 Molimo vas da na temelju priloženog obrasca dostavite Vašu ponudu zaključno s nadnevkom 01. lipnja  2017 . (četvrtak) do 12:00 sati  - otvaranje ponuda na adresu  Škole  ili na e-mail  ured@os-blato.skole.hr   ili  fax  020 852 569.

S poštovanjem,

                                                                                          Ravnatelj:

                                                                                  Tonći Padovan

Privitci:

Obrazac – ponuda 6/2017

 


PONUDA - PRIJEVOZ NA ŽUPANIJSKU SMOTRU UZ

Poziv za prikupljanje ponuda za usluge prijevoza učenika na relaciji 

Dubrovnik – Blato – Dubrovnik

Staševica / Metković – Blato - Metković/Staševica  

na  - Smotru učeničkih zadruga  Dubrovačko-neretvanske županije  23. svibnja 2017.

-  traži se

 

REPUBLIKA HRVATSKA

DUBROVAČKO NERETVANSKA ŽUPANIJA

OŠ BLATO

20271 BLATO

1. ulica br  25/II

 

KLASA: 602-02- 01 /17-46

URBROJ:2138-24-01/17-01

Blato,16.5.2017

      .

Javni poziv za organizaciju prijevoza učenika:

 Dubrovnik – Blato – Dubrovnik : OŠ  Ivan Gundulić – Dubrovnik  ( 8 )             

Staševica / Metković – Blato – Metković/ Staševica:  OŠ  Fra Stejepana Gnječa ( 5 ) OŠ Stjepana Radića Metković  ( 7 )

 

Pozivaju se turističke agencije i prijevoznici koji posluju u skladu s propisima koji uređuju promet i pružanje usluga u  prijevozu djece  da dostave svoje ponude  do  19. svibnja  2017.

Poziv  se objavljuje   na mrežnim stranicama škole .

Ponuditelj je obavezan dostaviti ponude do naznačenog roka osobno ili na  os-blato@os-blato.skole.hr  ili na fax    020/ 852 569      ili na adresu škole  OŠ Blato  20271  Blato  1. Ulica br  25/II.

Ponuditelj se može javiti za realizaciju jedne ili više traženih relacija.

Polazak  iz Dubrovnika  i  Staševice /Metkovića  uvjetovan je  polaskom trajekta iz Orebića  u 8:30  sati

Mjesto polaska  bit će u dogovoru sa školama.

Ponude će razmatrati Povjerenstvo  za organizaciju Smotre.

Ravnatelj  škole : Tonći Padovan v.r.


NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJICE/RAVNATELJA OŠ BLATO

Temeljem članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17  ) i članka i članka 73. i 74. Statuta Osnovne škole Blato, Školski odbor Osnovne škole Blato donio je  na svojoj   22. sjednici održanoj  11. svibnja 2017. donosi:

O D L U K U

o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnateljice/ravnatelja škole

I.

Temeljem članka 73. i 74. Statuta Osnovne škole Blato, Školski odbor Osnovne škole Blato  raspisuje se natječaj za izbor ravnateljice/ravnatelja škole.

II.

Natječaj će se objaviti u Slobodnoj Dalmaciji, na mrežnim stranicama Škole i na oglasnoj ploči Škole, 13. svibnja   2017.

III.

Tekst natječaja:

 

Na  temelju  članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17  ) i članka i  73. i 74. Statuta Osnovne škole Blato, Školski odbor Osnovne škole Blato,  1.ulica 25/2  20271 Blato ,raspisuje:

N A T J E Č A J za izbor i imenovanje

ravnateljice/ravnatelja škole.

Uvjeti koje mora ispunjavati ravnateljica/ravnatelj škole:

1. završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnateljicu/ravnatelja , a koji može biti : a) sveučilišni diplomski studij ili b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili c) specijalistički diplomski stručni studij;

2. Uvjete propisane člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi;

3. Najmanje osam (8) godina staža osiguranja u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje od čega najmanje pet (5) godina na odgojno obrazovnim poslovima u školskim ustanovama .

 

 Ravnateljica/ravnatelj se imenuje na vrijeme od pet ( 5 ) godina.

 Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti izvornik ili ovjerenu presliku:

  •  životopisa,  
  • diplome o stečenoj stručnoj spremi,
  • domovnice,
  • potvrde o radnom iskustvu na odgojno-obrazovnim poslovima sukladno zakonskim odredbama

( potvrda poslodavca ili elektronički zapis HZMO),  

dokaz o položenom stručnom ispitu ako je prema zakonskoj obavezi kandidat morao polagati stručni ispit, 

uvjerenje nadležnog suda da kandidat nije pravomoćno osuđen niti se protiv njega vodi kazneni postupak za kaznena djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne stariji od 60 dana).

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u roku od osam (8) dana od dana objave natječaja u zatvorenoj omotnici na adresu:

Osnovna škola Blato, 1.ulica 25/2 20271 Blato, s naznakom “ Natječaj za ravnateljicu/ravnatelja - ne otvarati “.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava pisanim putem.

Klasa:602-02-05/17-3

Urbroj: 2138-24-05/17 – 05 -1

Predsjednik Školskog odbora:

Alen Andrijić prof.


Obavijest po natječaju za spremačicu

KANDIDATIMA PRIJAVLJENIM

NA NATJEČAJ  ZA SPREMAČICU

Priloženi dokumenti:
obavijest - nat-spremacica.pdf


NATJEČAJ za radno mjesto SPREMAČ/ICA

Temeljem članka  107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14), i članka 8. Pravilnika o radu OŠ Blato, svibanj 2016.  Osnovna škola „BLATO“  iz Blata, 1. Ulica br 25/II, dana 18. listopada 2016. godine raspisuje:                                                      

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa:

SPREMAČICA - 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme , s punim radnim vremenom, upražnjeni poslovi

                        Poslovi čišćenja unutarnjeg prostora škole i školskog okoliša na puno radno vrijeme  ( 8 sati dnevno)  i to za čišćenje i održavanje površine od 800 m2 zatvorenog školskog prostora.

            Opseg poslova obuhvaća: /  • čišćenje učionica, laboratorija /  čišćenje hodnika i stubišta  / • čišćenje sportske dvorane - knjižnice /         • čišćenje uredskih prostorija / • čišćenje sanitarnih čvorova i pomoćnih prostorija  /  čišćenje staklenih površina prozora i vrata   / • čišćenje ulaza u školu, održavanje okoline škole, / skidanje, pranje i postavljanje zavjesa  / • dostava dokumentacije po nalogu poslodavca  /  ostali poslovi po nalogu poslodavca /
UVJETI:
                Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa su prema odluci Ravnatelja Škole, najmanje završena osnovna škola (NKV).
                U prijavi na natječaj potrebno je navesti: osobne podatke podnositelja prijave (Ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte).
                Prijavi je potrebno priložiti: životopis, te preslike: domovnice, osobne iskaznice, rodnog lista,  potvrde o završenoj školi te potvrdu HZMO o prethodnom stažu,  uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. stavak 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
                Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti neposredno ili poštom u roku osam (8) dana od dana objave natječaja, s naznakom „ZA NATJEČAJ – SPREMAČICA“, na adresu:
                Osnovna škola „Blato“, 1. Ulica br 25/II., 20 271 Blato.
                Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o tom statusu. Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima. Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati. Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.
                Natječaj se objavljuje na web stranici OŠ Blato  http://os-blato.skole.hr  i na stranici HZZZ  http://burzarada.hzz.hr/  

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici  Osnovne škole „Blato“

KLASA: 602-02-01/16 - 180

URBROJ:2138-24-01/16-01- 1

Blato, 18. 10.   2016.god.

ravnatelj škole:

Tonći Padovan,prof.

Priloženi dokumenti:
Natjecaj spremacica.pdf


Obavijesti po natječajima

KANDIDATIMA PRIJAVLJENIM

NA NATJEČAJ

UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE

TAJNIKA/TAJNICE ŠKOLE

ŠKOLSKOG KNJIŽNIČARA

-SVIMA-


Natječaj za radno mjesto tajnika

KLASA: 602-02-01/16-134

UR.BROJ:2138-24-01/16-01-1

Blato, 19. rujna  2016.god.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.87/0/.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,5/12.,16/12.,86/12.,126/12.,94,13.,152/14.),

Osnovna škola  Blato, iz Blata objavljuje

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa  za radno mjesto

M/Ž

 Tajnik/tajnica škole jedan (1) izvršitelj na neodređeno vrijeme, upražnjeno radno mjesto, puno radno vrijeme .

 Uvijeti: -Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju  u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.87/0/.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,5/12.,16/12.,86/12.,126/12.,94,13.,152/14.).

Razina obrazovanja:

Sveučilišni diplomski studij pravne struke, specijalistički diplomski stručni studij javne uprave ili preddiplomski stručni studij upravne struke, ako se na natječaj ne javi osoba gore navedenih struka.

Probni rad je tri mjeseca.

            Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

            – životopis

            – domovnicu (preslik)

            – dokaz o stručnoj spremi (preslik)

            – rodni list (preslik)

            – elektronički ispis o radno- pravnom statusu

            – uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja

 

Dokumentaciju je potrebno priložiti u preslici. 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u roku 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole, s naznakom “za natječaj”, na adresu škole:

 

OSNOVNA   ŠKOLA BLATO

20 271 Blato, p.p. 34

1.  ulica br  25/2

s naznakom  „za natječaj –  tajnik škole“.

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici Škole. Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.

  Natječaj je otvoren na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Škole od

20..9.2016 -  28..9.2016. godine.

O rezultatima natječaja kandidati će biti izviješteni pisanim putem u zakonskom roku.


                                                                                                Ravnatelj:
                                                                                              Tonći Padovan, prof.

Priloženi dokumenti:
134- Natjecaj tajnik.pdf


NATJEČAJ za radno mjesto knjižničar str. suradnikrazredne nastave

KLASA: 602-02-01/16-133

UR.BROJ:2138-24-01/16-01-1

Blato, 19. rujna  2016.god.

 

Na temelju čl. 107. stavak 2 Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/101, 105/10-Ispr., 90/11, 16/12, 86/12, 94/13 i 152/14 ) i članka 8. Pravilnika o radu OŠ Blato ,  OŠ  Blato  objavljuje

NATJEČAJ
za  popunu radnog mjesta

  školskog knjižničara- 1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme  - upražnjeni poslovi (20 sati tjedno)

Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12.,126/12.– pročišćeni tekst, 94/13. i 152/14.) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN br. 47/96. i 56/01.).
 

Uz prijavu za natječaj potrebno je priložiti:
- zamolbu,
- životopis
- dokaz o stručnoj spremi,
- domovnicu,
- elektronički zapis podatcima evidentiranim u HZMO
- uvjerenje o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci).
Dokumentaciju je potrebno priložiti u preslici.

 

Podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja na adresu Škole

OSNOVNA   ŠKOLA BLATO

20 271 Blato, p.p. 34

1.  ulica br  25/2

s naznakom  „za natječaj –  školski knjižničar“.
 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Natječaj je otvoren na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Škole od

20.9. - 28. 9,2016. godine.

O rezultatima natječaja kandidati će biti izviješteni pisanim putem u zakonskom roku.

                                                             Ravnatelj:
                                                     Tonći Padovan, prof.

Priloženi dokumenti:
133- Natjecaj knjiznicar.pdf


Natječaj za radno mjesto učitelj matemaitike učitelj flaute

KLASA: 602-02-01/16-137

UR.BROJ:2138-24-01/16-01-1

Blato, 19. rujna  2016.god.

 

Na temelju čl. 107. stavak 2 Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/101, 105/10-Ispr., 90/11, 16/12, 86/12, 94/13 i 152/14 ) i članka 8. Pravilnika o radu OŠ Blato ,  OŠ  Blato  objavljuje

NATJEČAJ
za  popunu radnih mjesta

Učitelja/ice  matematike - 1 izvršitelj/ica na određeno, nepuno radno vrijeme  - ( zamjena za  porodni dopust ) 18 sati nastave  ( 33 sata  tjedno / 6,5 dnevno )

 

 

Učitelj/ica  flaute – 1 izvršitelj/ica  na određeno, nepuno radno vrijeme  10 sati  nastave -  ( upražnjeni poslovi )   ( 16 sati tjedno 3 dnevno )

 

Uvjeti:1. )  prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12.,126/12.– pročišćeni tekst, 94/13. i 152/14.) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN br. 47/96. i 56/01.).
 

Uz prijavu za natječaj potrebno je priložiti:
- zamolbu,
- životopis
- dokaz o stručnoj spremi,
- domovnicu,
- elektronički zapis podatcima evidentiranim u HZMO
- uvjerenje o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci).
Dokumentaciju je potrebno priložiti u preslici.

 

Podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja na adresu Škole

OSNOVNA   ŠKOLA BLATO

20 271 Blato, p.p. 34

1.  ulica br  25/2

s naznakom  „za natječaj –   1. matematika“

s naznakom  „za natječaj –   2. flauta“.
 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Natječaj je otvoren na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Škole od

20.9. -28.9. 2016. godine.

O rezultatima natječaja kandidati će biti izviješteni pisanim putem u zakonskom roku.


                                                                                                Ravnatelj:                                                              

                                                                                               Tonći Padovan, prof.


NATJEČAJ za radno mjesto 1. Učitelj/ica razredne nastave

          KLASA: 602-02-01/16-128

UR.BROJ:2138-24-01/16-01-1

Blato, 16. rujna  2016.god.

 

Na temelju čl. 107. stavak 2 Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/101, 105/10-Ispr., 90/11, 16/12, 86/12, 94/13 i 152/14 ) i članka 8. Pravilnika o radu OŠ Blato ,  OŠ  Blato  objavljuje


NATJEČAJ
za radno mjesto

 


1. Učitelj/ica razredne nastave
na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme – upražnjeni poslovi – 1 izvršitelj/izvršiteljica

Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12.,126/12.– pročišćeni tekst, 94/13. i 152/14.) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN br. 47/96. i 56/01.).

 

Uz prijavu za natječaj potrebno je priložiti:
- zamolbu,
- životopis
- dokaz o stručnoj spremi,
- domovnicu,
- elektronički zapis podatcima evidentiranim u HZMO
- uvjerenje o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci).
Dokumentaciju je potrebno priložiti u preslici.

 

Podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja na adresu Škole

OSNOVNA   ŠKOLA BLATO

20 271 Blato, p.p. 34

1.  ulica br  25/2

s naznakom  „za natječaj – razredna nastava“.
 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Natječaj je otvoren na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanja i Škole od 16.9. - 24.9.2016. godine.
                                                                                                Ravnatelj:
                                                                                               Tonći Padovan, prof.


Javni poiziv - usluga čišćenja

KLASA: 602-02-01/16-107

UR.BROJ:2138-24-01/16-01-1

Blato, 22. kolovoza  2016.god.

 

Na temelju točke 4. Odluke o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama (Narodne novine broj 114/14 i 32/15) OŠ Blato  20271 Blato 1. Ulica br. 25/II objavljuje

JAVNI POZIV

vanjskim pružateljima usluga čišćenja u 2016.godini

 

1. Temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o zabrani zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama (Narodne novine, broj 114/2014 i 32/2015), ovim putem pozivamo Vas da se očitujete na javni poziv za  obavljanje poslova čišćenja u  OŠ Blato .

2. Riječ je o radnom mjestu spremačice s punim radnim vremenom, 8 sati dnevno, 40 sati tjedno od ponedjeljka do petka. Poslovi se obavljaju u dvije smjene, prva od 7.00 do 15.00 sati i druga od 13.00 do 21.00 sata. Smjene se izmjenjuju tjedno.

3. Za pružanje usluge čišćenja unutarnjeg prostora škole i školskog okoliša trebamo jednu osobu na puno radno vrijeme (8 sati dnevno)  i to za čišćenje i održavanje površine od 800 m2 zatvorenog školskog prostora.

Opseg poslova obuhvaća:

čišćenje učionica, laboratorija
čišćenje hodnika i stubišta
čišćenje sportske dvorane - knjižnice
čišćenje uredskih prostorija
čišćenje sanitarnih čvorova i pomoćnih prostorija
čišćenje staklenih površina prozora i vrata
čišćenje ulaza u školu, održavanje okoline škole,
skidanje, pranje i postavljanje zavjesa
dostava dokumentacije po nalogu poslodavca
ostali poslovi po nalogu poslodavca

3. Molimo da nam specificirate sve troškove pružanja vaše usluge za puno radno vrijeme  (broj sati rada radnika, iznos bruto plaće za mjesec dana, trošak agencijske provizije i sl.) u  OŠ Blato, 20271 Blato  1. Ulica br. 25/2. Ako imate drugačiji obračun i cjenik navedenih poslova, molimo da navedete u ponudi.

4. Ponude dostaviti u zatvorenoj omotnici s naznakom „javni poziv-ne otvaraj“ do 1. rujna 2016. na adresu: OŠ   Blato, 20271 Blato  1. Ulica br 25/II.  Ili na e-mail

 os-blato@os-blato.skole.hr

5. Ukoliko niste u mogućnosti udovoljiti našem zahtjevu jer nemate takav profil radnika, molimo da nam na takav način odgovorite na naš poziv.

 

                                                                                                                                  Ravnatelj

                                                                                                                                  Tonći Padovan, prof.


Ponuda br 2/2016 ekskurzija osmih razreda šk: 2016./2017

REPUBLIKA   HRVATSKA

ŽUPANIJA DUBROVAČKO NERETVANSKA

               OPĆINA    BLATO   

        OSNOVNA  ŠKOLA  BLATO

 

KLASA:      602-02-01/ 16 - 32

URBROJ:   2138-24-03/16-01-1

Blato,        4. svibnja  2016. god.

Turističkim agencijama

- svima -

PREDMET:  Javni poziv za prikupljanje ponuda za organizaciju višednevne učeničke ekskurzije učenika  osmih razreda OŠ Blato  šk. g. 2016/2017

                  Plitvice - Slavonija  ( Vukovar - PP Kopački rit ) - Zagorje  ( Krapina - Trakošćan - Varaždin ) - Zagreb - Zadar 

                 - poziv na dostavu ponuda

                       

 Poštovani,

            ovim putem objavljujemo javni poziv za prikupljanje ponuda za organizaciju učeničke ekskurzije učenika osmih ( 8AB)  razreda  OŠ Blato  školske  2016./2017.

            Sastavni dio ekskurzije je i  boravak učenika  u MCDR – Vukovar kojeg financira  Ministarstvo branitelja. ( započinje večerom 18.9.2016/ završava ručkom 20/9/2016.)

Molimo vas da na temelju priloženog obrasca dostavite Vašu ponudu.

S poštovanjem,

                                                                                          Ravnatelj:

                                                                                 

                                                                                       Tonći Padovan   


Odluka o odabiru Dubrovnik - Blato - Dubrovnik

REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA BLATO

 

KLASA:602-02-01/16- 42

URBROJ:2138-24/16-02-3

Blato,  13. travnja  2016. godine

 

PREDMET:   Odluka  o odabiru prijevoznika   na Županijsku smotru UZ

                   Dubrovačko-neretvanske županije na relacija Dubrovnik Blato Dubrovnik

                   donosi se

 

 

                    Za prijevoz na županijsku smotru učeničkih zadruga Dubrovačko-neretvanske županije  odabran je prijevoznik  Šabadin d.o.o. iz Mlina  (jedini ponuđač).

Polazak iz Dubrovnika  prijevoznik će uskladiti sa školama  i prema polasku trajekta Orebić-Korčula u 8,30 sati.

Mjesto polaska odredit će se uz prethodno usuglašavanje   OŠ  IVANA GUNDULIĆA DUBROVNIK  i SREDNJE   OBRTNIČKO-TEHNIČKA ŠKOLA DUBROVNIK,  škola  koje dolaze na smotru.

                                                                                            Ravnatelj:

                                                                                   Tonći Padovan prof.


Ponuda - Županijska smotra UZ Dubrovnik -Blato - Dubrovnik

Poziv za prikupljanje ponuda za usluge prijevoza učenika na relaciji  Dubrovnik – Blato – Dubrovnik / Metković – Blato - Metković  

na  - Smotru učeničkih zadruga  Dubrovačko-neretvanske županije  14. travnja 2016.

REPUBLIKA HRVATSKA

DUBROVAČKO NERETVANSKA ŽUPANIJA

OŠ BLATO

20271 BLATO

1. ulica br  25/II

 

KLASA: 602-02- 01 /16-38

URBROJ:2138-24-01/16-01

Blato,07.4.2016

      .

Javni poziv za organizaciju prijevoza učenika:

 Dubrovnik – Blato – Dubrovnik : OŠ  Ivan Gundulić – Dubrovnik (4 )   Obrtničko tehnička škola Dubrovnik ( 5 )           

Metković – Blato – Metković:  OŠ Stjepana Radića Metković  ( 3 )

 

Pozivaju se turističke agencije i prijevoznici koji posluju u skladu s propisima koji uređuju promet i pružanje usluga u  prijevozu djece  da dostave svoje ponude  do  11. travnja  2016.

Poziv  se objavljuje   na mrežnim stranicama škole .

Ponuditelj je obavezan dostaviti ponude do naznačenog roka osobno ili na  os-blato@os-blato.skole.hr  ili na fax    020/ 852 569      ili na adresu škole  OŠ Blato  20271  Blato  1. Ulica br  25/II.

Ponuditelj se može javiti za realizaciju jedne ili više traženih relacija.

Polazak  iz Dubrovnika  i Metkovića  uvjetovan je  polaskom trajekta iz Orebića  u 8:30  sati

Mjesto polaska  bit će u dogovoru sa školama.

Ponude će razmatrati Povjerenstvo  za organizaciju Smotre.

Ravnatelj  škole : Tonći Padovan v.r.


Javni poziv - Ponuda br 1/2016.

Na temelju članka 13. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Narodne novine, broj 67/14. i 81/15.)  Osnovna škola BLATO raspisuje

JAVNI POZIV

turističkim agencijama

-svima-

Za prikupljanje ponuda za organizaciju i provedbu višednevne izvanučioničke nastave.

            Pozivamo sve zainteresirane ponuditelje da temeljem priloženog obrasca dostave svoju ponudu do 05 .02.2016.  ( Privitak  - Ponuda broj 1/2016 )

            Otvaranje ponuda bit će 10. veljače  2016. godine  u 12:30 sati u OŠ Bato

Ponuditelj dostavlja ponude do navedenog roka u zatvorenoj omotnici s naznakom "Javni poziv-ne otvaraj" i brojem ponude.

                 

                                                                                                                            Ravnatelj OŠ Blato

                                                                                                                            Tonći  Padovan, prof.

KLASA: 602-02-03/16-05

URBROJ:2138-24-03/16-01-1

Blato, 25. siječnja  2016.god.


NATJEČAJ ZA IZBOR RAVNATELJA
Važne obavijesti
JAVNI POZIVI I PONUDE
Kalendar
« Srpanj 2022 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
Prikazani događaji

ŽUPANIJSKO NATJECANJE IZ ENGLESKOG JEZIKA - BLATO 2022

 

 

Konačni rezultati Županijskog natjecanja  iz engleskog jezika  

8 RAZRED

2A

2B

4A

4B

Blato - temperatura - prognoza

 

Koronavirus
NASTAVA NA DALJINU U OŠ BLATO
COVID 19 - VAŽNO
INFORMACIJE ZA RODITELJE
Ponude - IZLETI - EKSKURZIJE
KATALOG KNJIŽNICE OŠ BLATO

 

PREVENCIJA OVISNOSTI

Brošura za roditelje

CENTAR ZA SIGURNIJI INTERNET
e- Škole Pilot Projekt

 

Zatraži pomoć - prijavi

NAJAVE
OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA

Zanimljivo i zabavno

MEMORI   GLAGOLJICA

 

Rezultati LiDraNo 2016

 

 

 

ZAŠTITA DJECE NA INTERNETU

kurikulum.petzanet.hr/VirtualnaUcionica

kliknite na donju sliku - poveznicu

Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
NOTICA glazbeni mjesečnik

Pred nama je  prvi broj NOTICE

Kliknite na naslovnicu kako bi pročitali list i poslušali glazbene primjere.

Aktualno

Office365

Besplatna Office365 usluga i alati koji omogućuju suradnju i komunikaciju između svih sudionika u obrazovnom sustavu.

 

Svim učenicima, učiteljima i nastavnicima osnovnih i srednjih škola omogućen je besplatan pristup alatima Office 365, koji ostvaruju uz korištenje svog elektroničkog identiteta u sustavu AAI@EduHr (kao za ocjene.skole.hr). Korisnici se sa svojim podacima prijavljuju  na adresi https://office365.skole.hr  i time dobivaju pristup svim Office 365 alatima i aplikacijama, i na računalu kod kuće, kao i u školi.
Forum
Korisni linkovi


Iz drugih izvora
CMS za škole logo
Osnovna škola Blato / 1. Ulica 25/2, HR-20271 Blato / os-blato.skole.hr / ured@os-blato.skole.hr
preskoči na navigaciju