preskoči na sadržaj

Osnovna škola Blato

NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE

NATJEČAJ - Osnovna škola Blato,  Blato

 

KLASA: 600-05/22-01/2

URBROJ: 2117-131-22-1

 

Blato, 13. lipnja 2022. godine

 

Na temelju članka 126. stavaka 1. – 3. i članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/12, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20) i članka  70. Stavak 1. Statuta Osnovne škole Blato, KLASA: 602-02-05/19-04, URBROJ: 2138-24-05/19-2  od    29. ožujka 2019. godine, Školski odbor Osnovne škole Blato, na   11. sjednici, održanoj  13.        lipnja  2022. godine raspisuje

NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja/ice Osnovne škole Blato, Blato

 

1. Ravnatelj/ica osnovne škole mora ispunjavati sljedeće nužne uvjete:

završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja ili stručnog suradnika u osnovnoj školi u kojoj se imenuje za ravnatelja, a koji može biti:

a) sveučilišni diplomski studij ili

b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili

c) specijalistički diplomski stručni studij;

d) položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju iz članka 157. stavaka 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,

2. uvjete propisane člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,

3. najmanje osam godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od kojih najmanje pet godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama.

Osim osobe koja je završila neki od studija iz članka 126. stavka 1. podstavka 1. točke 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ravnatelj/ica osnovne škole može biti i osoba koja je završila stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240 ECTS bodova.

Iznimno, osoba koja ne ispunjava uvjete iz članka 126. stavka 1. podstavka 1. točke 1. ili stavka 2. ovoga članka Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj, može biti ravnatelj/ica osnovne škole, ako u trenutku prijave na natječaj za ravnatelja obavlja dužnost ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu, a ispunjavala je uvjete za ravnatelja propisane Zakonom o osnovnom školstvu (Narodne novine broj 59/90, 26/93, 27/93, 29/94, 7/96, 59/01, 114/01 i 76/05).

Ravnatelj/ica se imenuje na pet godina.

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti u izvorniku ili ovjerenom presliku sljedeću dokumentaciju:

1. životopis

2. diplomu, odnosno dokaz o vrsti i razini obrazovanja

3. dokaz o državljanstvu

4. dokaz o položenom stručnom ispitu odnosno dokaz da je osoba oslobođena obveze polaganja stručnog ispita

5. dokaz o radnom iskustvu (potvrda ili elektronički zapis HZMO-a i potvrda školske ustanove o vrsti i trajanju poslova)

6. dokaz o obavljanju dužnosti ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu za osobe koje se kandidiraju na temelju stavka 3. članka 126. ZOOOSŠ-a (odluke o imenovanju ili ugovori o radu ili potvrde školske ustanove)

7. program rada za mandatno razdoblje

8. uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od dana objave natječaja).

Kandidati također mogu dostaviti u originalu ili ovjerenom presliku dokaze o dodatnim kompetencijama:

1. Poznavanje stranog jezika: javnom ispravom, odnosno potvrdom srednjoškolske ili visokoškolske ustanove, potvrdom ili drugom ispravom osobe ovlaštene za provođenje edukacije stranih jezika, potvrdom ili drugom ispravom ovlaštene fizičke ili pravne osobe o testiranju znanja stranog jezika, drugom ispravom.

2. Osnovne digitalne vještine: javnom ispravom, odnosno potvrdom srednjoškolske ili visokoškolske ustanove potvrdom ili drugom ispravom ovlaštene fizičke ili pravne osobe za edukaciju u području informacijskih znanosti, potvrdom ili drugom ispravom ovlaštene fizičke ili pravne osobe o izvršenom testiranju poznavanja digitalnih vještina, drugom ispravom.

3. Iskustvo rada na projektima: dokazuje se potvrdom ili ispravom o sudjelovanju u pripremi i provedbi pojedinih projekata, osobnom izjavom kandidata u životopisu.

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48. stavcima 1. – 3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužna je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužna je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja i ovisno o kategoriji u koju ulaze svi potrebni dokazi (članak 103. st. 1. Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf.

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na natječaj dužna je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju (čl. 49. st. 1. Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Prijavom na natječaj svaki kandidat daje privolu Osnovnoj školi Blato za obradu osobnih podataka u skladu s propisima kojima je propisana zaštita osobnih podataka za svrhu provedbe natječajnog postupka i objave rezultata natječaja.

 

Rok za podnošenje prijava kandidata je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na oglasnoj ploči i na mrežnoj stranici Osnovne škole Blato, odnosno od 15.  lipnja  2022. godine.

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

 

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom kandidati dostavljaju na adresu: Osnovna škola  Blato, 1. ulica br. 25/II, 20271  Blato  u zatvorenoj omotnici s naznakom: »Natječaj za ravnatelja/icu – ne otvaraj«.

 

Osnovna škola Blato
Blato

Predsjednica Školskog odbora:

Slavica Bošković, dipl. cath.


OPOZIV ZAHTJEVA ZA SUGLASNOST NA IZBOR RAVNATELJA/ICE OŠ BLATO

PONIŠTENJE NATJEČAJA ZA RAVNATELJA


NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE OSNOVNE ŠKOLE BLATO

NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE OSNOVNE ŠKOLE BLATO

Autor: Tonći Padovan, 29. 4. 2022. 09:34

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA DUBROVAČKO – NERETVANSKA

OPĆINA BLATO

OSNOVNA ŠKOLA BLATO

Šifra. 19-511-001

KLASA: 600-05/22-01/1

URBROJ: 2117-131-22-1

Blato, 26. travnja 2022. godine

 

Na temelju članka 126. stavaka 1. – 3. i članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12,16/12, 86/12, 126/12, 94/13,152/14, 07/17,68/18, 98/19 i 64/20) i članka 70, stavak 1. Statuta Škole, Školski odbor Osnovne škole Blato, raspisuje

                                                            NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja/ice

Ravnatelj/ica škole mora ispunjavati slijedeće nužne uvjete:

1. Završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja, ili stručnog suradnika u školi a koji može biti:

a) sveučilišni diplomski studij ili

b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili

c) specijalistički diplomski stručni studij,

d) položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju iz članka 157. stavka 1. i 2. Zakona.

2. Uvjete propisane člankom 106. Zakona

3. Najmanje osam (8) godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet (5) godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama.

Osim osobe koja je završila neki od studija iz točke 1., ravnatelj osnovne škole može biti i osoba koja je završila stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240 ECTS bodova.

Iznimno osoba koja ne ispunjava uvjete navedene pod točkom 1., ili koja nije završila stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240 ECTS bodova, može biti ravnatelj škole ako u trenutku prijave na natječaj za ravnatelja obavlja dužnost ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu, a ispunjavala je uvjete za ravnatelja propisane Zakonom o osnovnom školstvu (“Narodne novine” br. 59/90., 26/93., 27/93., 29/94., 7/96., 59/01., 114/01. i 76/05.)

Dodatne kompetencije koje se vrednuju u postupku imenovanja ravnatelja Škole su: poznavanje stranog jezika, osnovne digitalne vještine i iskustvo rada na projektima. Kandidati za ravnatelja ne moraju imati dodatne kompetencije.

Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od pet (5) godina.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici sljedeću dokumentaciju:

- životopis  

- diplomu, odnosno dokaz o vrsti i razini obrazovanja

- domovnicu odnosno dokaz o državljanstvu

- dokaz o položenom stručnom ispitu, odnosno dokaz da je kandidat oslobođen obveze polaganja stručnog ispita

- dokaz o radnom iskustvu u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet (5) godina na odgojno – obrazovnim poslovima u školskim ustanovama  - potvrda ili elektronički zapis HZMO i potvrda školske ustanove o vrsti i trajanju tih poslova

- dokaz da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela navedenih u članku 106. Zakona (ne starije od osam dana)

- dokaz o obavljanju poslova ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu za osobe koje se kandidiraju temeljem članka 126. st. 3. Zakona (odluke o imenovanju ili potvrda školske ustanove)

- program rada za mandatno razdoblje.

Kandidati mogu priložiti dokaz o dodatnim kompetencijama: poznavanju stranog jezika, osnovnim digitalnim vještinama i iskustvu rada na projektima

*Poznavanje stranog jezika dokazuje se preslikom indeksa o završenom kolegiju stranog jezika, diplomom odnosno drugom ispravom o završenom studiju stranog jezika,uvjerenjem odnosno potvrdom ili drugom ispravom škole stranih jezika odnosno druge ovlaštene ustanove ili pravne osobe za edukaciju stranog jezika o završenom stranom jeziku te razini odnosno stupnju

*Osnovne digitalne vještine dokazuju se potvrdom odnosno uvjerenjem ili drugom ispravom institucije, ustanove ili ovlaštene pravne osobe za edukaciju u području informacijskih znanosti o završenoj edukaciji stjecanja digitalnih vještina, odnosno diplomom ili drugom ispravom o završenom studiju iz područja informacijskih znanosti

*Iskustvo rada na projektima Europske unije odnosno projektima fondova Europske unije dokazuju se potvrdom, uvjerenjem ili drugom ispravom o radu na projektu Europske unije odnosno projektima fondova Europske unije.

Svi dokazi o dodatnim kompetencijama dostavljaju se u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (“Narodne novine” br. 121/17), članku 48. f.  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (“Narodne novine” br. 157/13 i 152/14) dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a ostvaruju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužne su priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 Rok za podnošenje prijava kandidata je petnaest (15) dana od dana objave natječaja u „ Narodnim novinama“.

Na natječaj ravnopravno sudjeluju osobe oba spola. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta kandidati trebaju dostaviti na adresu:

OSNOVNA ŠKOLA BLATO,

1. Ulica br. 25/II, 20271 Blato

S naznakom: “prijava na natječaj za ravnatelja/icu – ne otvaraj”

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od četrdeset i pet (45) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Predsjednica Školskog odbora:

Slavica Bošković, dipl. cath.

Natječaj objavljen u NN br. 51. od 29.04.2022.

rok:  14.05.2022.


NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO UČITELJ-ICA RAZREDNE NASTAVE

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA DUBROVAČKO NERETVANSKA

OSNOVNA ŠKOLA BLATO

 

KLASA: 112-04/22-01/2 

UR.BROJ:2117-131-22-1

Blato, 7. ožujka 2022. god.

 

 Na temelju čl. 105.  i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/101, 105/10-Ispr., 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18. ) članka 8. Pravilnika o radu OŠ Blato, članka 8. stavak 1 članka 9. i 25. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje  OŠ  Blato  objavljuje

 

NATJEČAJ
za  popunu radnog mjesta

1.  Učitelja/icu RAZREDNE NASTAVE– 1 izvršitelj/ica na određeno, PUNO radno vrijeme zamjena za bolovanje.  (40 sati tjedno )

Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/101, 105/10-Ispr., 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18.) i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi.(NN br. 6/2019).

                Uz prijavu za natječaj potrebno je priložiti:
               1 - životopis
               2 - diploma odnosno dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja,
               3 - dokaz o državljanstvu,
               4 - elektronički zapis podatcima evidentiranim u bazi  HZMO ( čl. 9. stavak 2 točka 5 Pravilnika o  postupku zapošljavanja..)
               5 - uvjerenje nadležnog suda da podnositelj prijave nije pod istragom i da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz  članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi s naznakom roka izdavanja.

- U prijavi na natječaj kandidati/ce su dužni navesti osobne podatke ( osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona – mobitela, po mogućnosti e-mail adresu ) za dostavljanje obavijesti o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja.

- Kandidati prijavom na natječaj daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama.
- Priloge odnosno isprave koje su kandidati/ce  dužni priložiti uz prijavu na natječaj dostavljaju u neovjerenoj preslici. Izabrani kandidat/ica dužni su predočiti izvornike.
- Kandidat/ica koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu treba se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja na adresu Škole neposredno ili poštom.

OSNOVNA   ŠKOLA BLATO

20 271 Blato, p.p. 34

1.  ulica br  25/2

s naznakom  „za natječaj – REZREDNA NASTAVA“.

                      

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.  Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Natječaj je otvoren na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Škole od  8.3.2022. do  16.03.2022.

O rezultatima natječaja kandidati će biti izviješteni pisanim putem u zakonskom roku.


                                                                            Ravnatelj:
                                                                            Tonći Padovan, prof.


NATJEČAJI ZA ZAPOŠLJAVANJE U OŠ BLATO
NATJEČAJ ZA POPUNU RADNOG MJESTA UČITELJA
GEOGRAFIJE  I  POVIJESTI ODREĐENO

 

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA DUBROVAČKO NERETVANSKA

OSNOVNA ŠKOLA BLATO

 

KLASA: 112-04/22-01/1 

UR.BROJ:2138-24-01/22-01-1

Blato, 26. siječnja 2022. god.

 

 Na temelju čl. 105.  i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/101, 105/10-Ispr., 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18. ) članka 8. Pravilnika o radu OŠ Blato, članka 8. stavak 1 članka 9. i 25. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje  OŠ  Blato  objavljuje

 

NATJEČAJ
za  popunu radnog mjesta

1.  Učitelja/icu GEOGRAFIJE– 1  izvršitelj/ica na određeno, NEPUNO radno vrijeme    zamjena za bolovanje.  (28 sati tjedno )

2.  Učitelja/icu POVIJESTI– 1  izvršitelj/ica na određeno, NEPUNO radno vrijeme    zamjena za bolovanje.  (12  sati tjedno )

Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/101, 105/10-Ispr., 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18.) i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi.(NN br. 6/2019).

                Uz prijavu za natječaj potrebno je priložiti:
               1 - životopis
               2 - diploma odnosno dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja,
               3 - dokaz o državljanstvu,
               4 - elektronički zapis podatcima evidentiranim u bazi  HZMO ( čl. 9. stavak 2 točka 5 Pravilnika o  postupku zapošljavanja..)
               5 - uvjerenje nadležnog suda da podnositelj prijave nije pod istragom i da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz  članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi s naznakom roka izdavanja.

- U prijavi na natječaj kandidati/ce su dužni navesti osobne podatke ( osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona – mobitela, po mogućnosti e-mail adresu ) za dostavljanje obavijesti o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja.

- Kandidati prijavom na natječaj daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama.
- Priloge odnosno isprave koje su kandidati/ce  dužni priložiti uz prijavu na natječaj dostavljaju u neovjerenoj preslici. Izabrani kandidat/ica dužni su predočiti izvornike.
- Kandidat/ica koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu treba se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja na adresu Škole neposredno ili poštom.

OSNOVNA   ŠKOLA BLATO

20 271 Blato, p.p. 34

1.  ulica br  25/2

s naznakom  „za natječaj – GEOGRAFIJA“.

                      „za natječaj – POVIJEST“

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.  Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Natječaj je otvoren na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Škole od  27.1.2022.     do  4.02.2021

O rezultatima natječaja kandidati će biti izviješteni pisanim putem u zakonskom roku.


                                                                            Ravnatelj:
                                                                            Tonći Padovan, prof.


NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO - ENGLESKI -
NATJEČAJ ZA POPUNU RADNOG MJESTA UČITELJ ENGLESKOG - ODREĐENO

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA DUBROVAČKO NERETVANSKA

OSNOVNA ŠKOLA BLATO

 

KLASA: 602-02-01/21- 136

UR.BROJ:2138-24-01/21-01-1

Blato, 13. listopada  2021.god.

 

 Na temelju čl. 105.  i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/101, 105/10-Ispr., 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18. ) članka 8. Pravilnika o radu OŠ Blato, članka 8. stavak 1 članka 9. i 25. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje  OŠ  Blato  objavljuje

 

NATJEČAJ
za  popunu radnog mjesta

Učitelja/icu ENGLESKOG JEZIKA– 1  izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme    zamjena za bolovanje.  (40 sati tjedno )

Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/101, 105/10-Ispr., 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18.) i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi.(NN br. 6/2019).

                Uz prijavu za natječaj potrebno je priložiti:
               1 - životopis
               2 - diploma odnosno dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja,
               3 - dokaz o državljanstvu,
               4 - elektronički zapis podatcima evidentiranim u bazi  HZMO ( čl. 9. stavak 2 točka 5 Pravilnika o  postupku zapošljavanja..)
               5 - uvjerenje nadležnog suda da podnositelj prijave nije pod istragom i da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz  članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi s naznakom roka izdavanja.

- U prijavi na natječaj kandidati/ce su dužni navesti osobne podatke ( osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona – mobitela, po mogućnosti e-mail adresu ) za dostavljanje obavijesti o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja.

- Kandidati prijavom na natječaj daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama.
- Priloge odnosno isprave koje su kandidati/ce  dužni priložiti uz prijavu na natječaj dostavljaju u neovjerenoj preslici. Izabrani kandidat/ica dužni su predočiti izvornike.
- Kandidat/ica koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu treba se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja na adresu Škole neposredno ili poštom.

OSNOVNA   ŠKOLA BLATO

20 271 Blato, p.p. 34

1.  ulica br  25/2

s naznakom  „za natječaj – engleski jezik“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.  Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Natječaj je otvoren na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Škole od  14.10.2021.     do  22.10.2021

O rezultatima natječaja kandidati će biti izviješteni pisanim putem u zakonskom roku.


                                                                            Ravnatelj:
                                                                            Tonći Padovan, prof.


NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO

ŽUPANIJA DUBROVAČKO NERETVANSKA

OSNOVNA ŠKOLA BLATO

 Na temelju čl. 105.  i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/101, 105/10-Ispr., 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18. ) članka 8. Pravilnika o radu OŠ Blato, članka 8. stavak 1 članka 9. i 25. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje  OŠ  Blato  objavljuje

NATJEČAJ
za  popunu radnog mjesta

Učitelja/icu informatike –  1 izvršitelj/ica na određeno, nepuno radno vrijeme.  (1,4  dnevno / 7,2 sati tjedno)

Učitelja/icu  flaute  – 1  izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme  - ( 20 sati tjedno )

Učitelja/icu  trube/roga/trombona  – 1  izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme  - ( 20 sati tjedno )

Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/101, 105/10-Ispr., 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18.) i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi.(NN br. 6/2019).

                Uz prijavu za natječaj potrebno je priložiti:
               1 - životopis
               2 - diploma odnosno dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja,
               3 - dokaz o državljanstvu,
               4 - elektronički zapis podatcima evidentiranim u bazi  HZMO ( čl. 9. stavak 2 točka 5 Pravilnika o  postupku zapošljavanja..)
               5 - uvjerenje nadležnog suda da podnositelj prijave nije pod istragom i da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz  članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi s naznakom roka izdavanja.

- U prijavi na natječaj kandidati/ce su dužni navesti osobne podatke ( osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona – mobitela, po mogućnosti e-mail adresu ) za dostavljanje obavijesti o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja.

- Kandidati prijavom na natječaj daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama.
- Priloge odnosno isprave koje su kandidati/ce  dužni priložiti uz prijavu na natječaj dostavljaju u neovjerenoj preslici. Izabrani kandidat/ica dužni su predočiti izvornike.
- Kandidat/ica koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu treba se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja na adresu Škole neposredno ili poštom.

OSNOVNA   ŠKOLA BLATO

20 271 Blato, p.p. 34

1.  ulica br  25/2

s naznakom  „za natječaj –  _____________“.(naziv radnog mjesta za kojega se kandidat/ica prijavljuje )

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.  Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Natječaj je otvoren na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Škole od  09.09.2021   do  17.09.2021.

O rezultatima natječaja kandidati će biti izviješteni pisanim putem u zakonskom roku.

KLASA: 602-02-01/21- 111

UR.BROJ:2138-24-01/21-01-1

Blato, 09. rujna   2021.god.

                                                                            Ravnatelj:
                                                                            Tonći Padovan, prof.


NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO - SPREMAČICA - NEPUNO - ODREĐENO

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA DUBROVAČKO – NERETVANSKA

OPĆINA BLATO

OSNOVNA ŠKOLA BLATO

Šifra. 19-511-001

KLASA: 602-02-01/21-25

URBROJ: 2138-24-01/21-01-1

Blato, 02. ožujka 2021. godine

 

  Na temelju čl. 105.  i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/101, 105/10-Ispr., 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20) i članka 8. Pravilnika o radu OŠ Blato, OŠ  Blato dana 02. ožujka 2021. godine objavljuje slijedeći

NATJEČAJ

za  popunu radnog mjesta

SPREMAČICA - 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme – do povratka s bolovanja, s nepunim radnim vremenom (20 sati tjedno )

Poslovi čišćenja unutarnjeg prostora škole i školskog okoliša na nepuno radno vrijeme  ( 4 sati dnevno)  i to za čišćenje i održavanje površine od 400 m2 zatvorenog školskog prostora.

Opseg poslova obuhvaća: /  • čišćenje učionica, laboratorija /  čišćenje hodnika i stubišta  / • čišćenje sportske dvorane - knjižnice /         • čišćenje uredskih prostorija / • čišćenje sanitarnih čvorova i pomoćnih prostorija  /  čišćenje staklenih površina prozora i vrata   / • čišćenje ulaza u školu, održavanje okoline škole, / skidanje, pranje i postavljanje zavjesa  / • dostava dokumentacije po nalogu poslodavca  /  ostali poslovi po nalogu poslodavca /

UVJETI:

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa su prema odluci Ravnatelja Škole, najmanje završena osnovna škola (NKV).
U prijavi na natječaj potrebno je navesti: osobne podatke podnositelja prijave (Ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte).
Prijavi je potrebno priložiti: životopis, te preslike:

- domovnice,

- osobne iskaznice,

- rodnog lista,

- potvrde o završenoj školi

- potvrdu HZMO o prethodnom stažu,

- uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. stavak 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti neposredno ili poštom u roku osam (8) dana od dana objave natječaja, s naznakom

                                  „ZA NATJEČAJ – SPREMAČICA“, na adresu:

                Osnovna škola „Blato“, 1. Ulica br 25/II., 20 271 Blato.          

 Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o tom statusu. Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima. Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati. Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.

                Natječaj se objavljuje na web stranici OŠ Blato  http://os-blato.skole.hr  i na stranici HZZZ  http://burzarada.hzz.hr/

O rezultatima natječaja kandidati će biti izviješteni pisanim putem u zakonskom roku.

 

Blato, 02. ožujka 2021. godine

Ravnatelj škole:

Tonći Padovan,prof.


NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO - PRIPRAVNIŠTVO

Natječaj za radno mjesto stručni suradnik/suradnica pripravnik:

edukacijski rehabilitator, logoped,  psiholog , pedagog, socijalni pedagog  1  izvršitelj

 

OSNOVNA ŠKOLA BLATO

KLASA: 602-02-01/20-156

URBROJ: 2138-24-01/20-01- 1

Blato, 20. studenog 2020.godine

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12., 86/12., 126/12. – pročišćeni tekst, 94/13., 152/14., 7/17., 68/18, 98/19 i 64/20  članka 8. Pravilnika o radu OŠ Blato, članka 8. stavak 1 članka 9. i 25. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje  OŠ  Blato objavljuje.

NATJEČAJ

za  radno mjesto

STRUČNI SURADNIK EDUKACIJSKI REHABILITATOR / LOGOPED / PSIHOLOG / PEDAGOG / SOCIJALNI PEDAGOG /– PRIPRAVNIK – 1 izvršitelj/ica na puno, određeno radno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci 

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta:

- životopis,

- presliku dokaza o stručnoj spremi

- presliku domovnice,

-uvjerenje nadležnog suda da kandidat nije pravomoćno osuđivan i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci )

elektronički zapis radno-pravnog statusa iz baze podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Za radno mjesto stručnog suradnika, pripravnika – psihologa, kandidati koji se prijavljuju na natječaj pored općih uvjeta moraju ispunjavati poznavanje hrvatskoga jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno-obrazovnog rada te ostale posebne uvjete propisane člankom 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, i Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi(NN br. 6/2019).

 

Izrazi koji se u ovom Natječaju korite odnose se na jednak način na osobe ženskog i muškog spola. Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08 i 69/17) na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola.

Natječaj se raspisuje u okviru Paleta mjera za stjecanje prvog radnog iskustva – Mjere – Pripravništvo, trajanje 12 mjeseci. Na ovaj natječaj mogu se javiti osobe bez staža osiguranja u obrazovnoj razini iz područja obrazovanja u kojoj se prvi put zapošljava, a prijavljene u evidenciji nezaposlenih.

Kandidat koji je stekao inozemnu obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu dužan je u prijavi na natječaj priložiti rješenje određenog visokog učilišta o priznavanju potpune istovrijednosti u skladu sa Zakonom o priznavanju istovrijednosti stranih školskih svjedodžbi i diploma (NN br. 57/96 i 21/00) ili rješenja Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju potpune istovrijednosti u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (NN br. 158/03, 198/03, 138/06 i 45/11) te u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN br. 82/15) rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti svu potrebnu dokumentaciju i dokaze propisane zakonom o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13, 152/14 i 39/18), uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rada (NN br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. i 102. Z

akona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17) uz prijavu na natječaj, dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije potpisivanja ugovora o radu izabrani kandidat će predočiti izvornike isprava. Urednom prijavom na natječaj smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati

Po pozitivnoj ocjeni Hrvatskog zavoda za zapošljavanje sa izabranim kandidatom će se sklopiti ugovor o radu na određeno vrijeme od 12 mjeseci s punim radnim vremenom od 40 sati tjedno. Financijska sredstva za plaće i prijevoz pripravnika tijekom trajanja pripravničkog staža financira Hrvatski zavod za zapošljavanje i to u visini od 100 % iznosa pripravničke plaće koja iznosi 85% plaće radnog mjesta, sukladno Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama i trošak prijevoza do najviše visine iznosa od 1.200,00 kuna sukladno Odluci Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Polaganje stručnog ispita omogućeno je pripravniku s time da troškove polaganja snosi Ministarstvo znanosti i obrazovanja sukladno odluci MZO

Prijavom na natječaj kandidati su suglasni da osnovna škola Blato može prikupljati, koristiti i obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (NN 42/18) prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje.

Prijava na natječaj s cjelokupnom dokumentacijom dostavlja se s naznakom „Prijava na natječaj – pripravnik“ putem pošte na adresu Škole: Osnovna škola Blato, 1. Ulica 25/2, 20271 Blato.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Rok prijave na natječaj je 8 dana od dana objavljivanja natječaja. Natječaj je objaljen i na  mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj stranici Škole i vrijedi do 27. studenog 2020. godine.

Ravnatelj:Tonći Padovan , prof.


NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO - TRUBA - FLAUTA

ŽUPANIJA DUBROVAČKO NERETVANSKA

OSNOVNA ŠKOLA BLATO

 Na temelju čl. 105.  i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/101, 105/10-Ispr., 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 / 64/20 ) članka 8. Pravilnika o radu OŠ Blato, članka 8. stavak 1 članka 9. i 25. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje  OŠ  Blato  objavljuje

NATJEČAJ
za  popunu radnog mjesta

Učitelja/icu  trube/roga/trombona  – 1  izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme  - ( 20 sati tjedno )

Učitelja/icu  flaute  – 1  izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme  - ( 20 sati tjedno )

Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/101, 105/10-Ispr., 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18 ,98/19 / 64/20, ) i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi.(NN br. 6/2019).

                Uz prijavu za natječaj potrebno je priložiti:
               1 - životopis
               2 - diploma odnosno dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja,
               3 - dokaz o državljanstvu,
               4 - elektronički zapis podatcima evidentiranim u bazi  HZMO ( čl. 9. stavak 2 točka 5 Pravilnika o  postupku zapošljavanja..)
               5 - uvjerenje nadležnog suda da podnositelj prijave nije pod istragom i da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz  članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi s naznakom roka izdavanja.

- U prijavi na natječaj kandidati/ce su dužni navesti osobne podatke ( osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona – mobitela, po mogućnosti e-mail adresu ) za dostavljanje obavijesti o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja.

- Kandidati prijavom na natječaj daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama.
- Priloge odnosno isprave koje su kandidati/ce  dužni priložiti uz prijavu na natječaj dostavljaju u neovjerenoj preslici. Izabrani kandidat/ica dužni su predočiti izvornike.
- Kandidat/ica koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu treba se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja na adresu Škole neposredno ili poštom.

OSNOVNA   ŠKOLA BLATO

20 271 Blato, p.p. 34

1.  ulica br  25/2

s naznakom  „za natječaj –  _____________“.(naziv radnog mjesta za kojega se kandidat/ica prijavljuje )

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.  Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Natječaj je otvoren na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Škole od  20.11.2020   do  27.11.2020.

O rezultatima natječaja kandidati će biti izviješteni pisanim putem u zakonskom roku.

KLASA: 602-02-01/20-155

UR.BROJ:2138-24-01/20-01-1

Blato, 20. studenoga  2020.god.            

Ravnatelj:
Tonći Padovan, prof.

 


NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO - PRIPRAVNIŠTVO

Natječaj za radno mjesto stručni suradnik/suradnica pripravnik:

edukacijski rehabilitator, logoped,  psiholog , pedagog  1  izvršitelj

 

OSNOVNA ŠKOLA BLATO

KLASA: 602-02-01/20-145

URBROJ: 2138-24-01/20-01- 1

Blato, 23. listopada 2020.godine

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12., 86/12., 126/12. – pročišćeni tekst, 94/13., 152/14., 7/17., 68/18, 98/19 i 64/20  članka 8. Pravilnika o radu OŠ Blato, članka 8. stavak 1 članka 9. i 25. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje  OŠ  Blato objavljuje.

NATJEČAJ

za  radno mjesto

STRUČNI SURADNIK EDUKACIJSKI REHABILITATOR / LOGOPED / PSIHOLOG / PEDAGOG – PRIPRAVNIK – 1 izvršitelj/ica na puno, određeno radno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta:

- životopis,

- presliku dokaza o stručnoj spremi

- presliku domovnice,

-uvjerenje nadležnog suda da kandidat nije pravomoćno osuđivan i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci )

- elektronički zapis radno-pravnog statusa iz baze podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Za radno mjesto stručnog suradnika, pripravnika – psihologa, kandidati koji se prijavljuju na natječaj pored općih uvjeta moraju ispunjavati poznavanje hrvatskoga jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno-obrazovnog rada te ostale posebne uvjete propisane člankom 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, i Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi(NN br. 6/2019).

 

Izrazi koji se u ovom Natječaju korite odnose se na jednak način na osobe ženskog i muškog spola. Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08 i 69/17) na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola.

Natječaj se raspisuje u okviru Paleta mjera za stjecanje prvog radnog iskustva – Mjere – Pripravništvo, trajanje 12 mjeseci. Na ovaj natječaj mogu se javiti osobe bez staža osiguranja u obrazovnoj razini iz područja obrazovanja u kojoj se prvi put zapošljava, a prijavljene u evidenciji nezaposlenih.

Kandidat koji je stekao inozemnu obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu dužan je u prijavi na natječaj priložiti rješenje određenog visokog učilišta o priznavanju potpune istovrijednosti u skladu sa Zakonom o priznavanju istovrijednosti stranih školskih svjedodžbi i diploma (NN br. 57/96 i 21/00) ili rješenja Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju potpune istovrijednosti u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (NN br. 158/03, 198/03, 138/06 i 45/11) te u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN br. 82/15) rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti svu potrebnu dokumentaciju i dokaze propisane zakonom o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13, 152/14 i 39/18), uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rada (NN br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. i 102. Z

akona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17) uz prijavu na natječaj, dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije potpisivanja ugovora o radu izabrani kandidat će predočiti izvornike isprava. Urednom prijavom na natječaj smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati

Po pozitivnoj ocjeni Hrvatskog zavoda za zapošljavanje sa izabranim kandidatom će se sklopiti ugovor o radu na određeno vrijeme od 12 mjeseci s punim radnim vremenom od 40 sati tjedno. Financijska sredstva za plaće i prijevoz pripravnika tijekom trajanja pripravničkog staža financira Hrvatski zavod za zapošljavanje i to u visini od 100 % iznosa pripravničke plaće koja iznosi 85% plaće radnog mjesta, sukladno Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama i trošak prijevoza do najviše visine iznosa od 1.200,00 kuna sukladno Odluci Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Polaganje stručnog ispita omogućeno je pripravniku s time da troškove polaganja snosi Ministarstvo znanosti i obrazovanja sukladno odluci MZO

Prijavom na natječaj kandidati su suglasni da osnovna škola Blato može prikupljati, koristiti i obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (NN 42/18) prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje.

Prijava na natječaj s cjelokupnom dokumentacijom dostavlja se s naznakom „Prijava na natječaj – pripravnik“ putem pošte na adresu Škole: Osnovna škola Blato, 1. Ulica 25/2, 20271 Blato.

 

Rok prijave na natječaj je 8 dana od dana objavljivanja natječaja. Natječaj je objavljen 21. listopada 2020. godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj stranici Škole i vrijedi do 31. listopada 2020. godine

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Ravnatelj:

Tonći Padovan , prof.

 


Natječaj za radno mjesto

ŽUPANIJA DUBROVAČKO NERETVANSKA

OSNOVNA ŠKOLA BLATO

 Na temelju čl. 105.  i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/101, 105/10-Ispr., 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18. ) članka 8. Pravilnika o radu OŠ Blato, članka 8. stavak 1 članka 9. i 25. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje  OŠ  Blato  objavljuje

NATJEČAJ
za  popunu radnog mjesta

Učitelja/icu solfeggia –  1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme.  (24 sati tjedno)

Učitelja/icu prirode –     1  izvršitelj/ica na određeno, nepuno radno vrijeme    zamjena za roditeljski dopust .  (20 sati tjedno )

Učitelja/icu  flaute  – 1  izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme  - ( 20 sati tjedno )

Učitelja/icu  trube/roga/trombona  – 1  izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme  - ( 20 sati tjedno )

Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/101, 105/10-Ispr., 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18.) i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi.(NN br. 6/2019).

                Uz prijavu za natječaj potrebno je priložiti:
               1 - životopis
               2 - diploma odnosno dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja,
               3 - dokaz o državljanstvu,
               4 - elektronički zapis podatcima evidentiranim u bazi  HZMO ( čl. 9. stavak 2 točka 5 Pravilnika o  postupku zapošljavanja..)
               5 - uvjerenje nadležnog suda da podnositelj prijave nije pod istragom i da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz  članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi s naznakom roka izdavanja.

- U prijavi na natječaj kandidati/ce su dužni navesti osobne podatke ( osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona – mobitela, po mogućnosti e-mail adresu ) za dostavljanje obavijesti o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja.

- Kandidati prijavom na natječaj daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama.
- Priloge odnosno isprave koje su kandidati/ce  dužni priložiti uz prijavu na natječaj dostavljaju u neovjerenoj preslici. Izabrani kandidat/ica dužni su predočiti izvornike.
- Kandidat/ica koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu treba se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja na adresu Škole neposredno ili poštom.

OSNOVNA   ŠKOLA BLATO

20 271 Blato, p.p. 34

1.  ulica br  25/2

s naznakom  „za natječaj –  _____________“.(naziv radnog mjesta za kojega se kandidat/ica prijavljuje )

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.  Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Natječaj je otvoren na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Škole od  2.10.2019   do  10.10.2019.

O rezultatima natječaja kandidati će biti izviješteni pisanim putem u zakonskom roku.

KLASA: 602-02-01/19-165

UR.BROJ:2138-24-01/19-01-1

Blato, 02. listopada  2019.god.

                                                                            Ravnatelj:
                                                                            Tonći Padovan, prof.


Natječaj za zasnivanje radnog odnosa - spremačica nepuni - neodređeno (20 sati tjedno )

 

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA DUBROVAČKO NERETVANSKA

OSNOVNA ŠKOLA BLATO

 

KLASA: 602-02-01/19- 89

UR.BROJ:2138-24-01/19-01-1

Blato, 13. svibnja  2019.god.

  Na temelju čl. 105.  i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/101, 105/10-Ispr., 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18. ) i članka 8. Pravilnika o radu OŠ Blato , 

OŠ  Blato  objavljuje

NATJEČAJ
za  popunu radnog mjesta

SPREMAČICA - 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme , s nepunim radnim vremenom,(20 sati tjedno ) upražnjeni poslovi

                        Poslovi čišćenja unutarnjeg prostora škole i školskog okoliša na puno radno vrijeme  ( 4 sati dnevno)  i to za čišćenje i održavanje površine od 400 m2 zatvorenog školskog prostora.

            Opseg poslova obuhvaća: /  • čišćenje učionica, laboratorija /  čišćenje hodnika i stubišta  / • čišćenje sportske dvorane - knjižnice /         • čišćenje uredskih prostorija / • čišćenje sanitarnih čvorova i pomoćnih prostorija  /  čišćenje staklenih površina prozora i vrata   / • čišćenje ulaza u školu, održavanje okoline škole, / skidanje, pranje i postavljanje zavjesa  / • dostava dokumentacije po nalogu poslodavca  /  ostali poslovi po nalogu poslodavca /
UVJETI:
                Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa su prema odluci Ravnatelja Škole, najmanje završena osnovna škola (NKV).
                U prijavi na natječaj potrebno je navesti: osobne podatke podnositelja prijave (Ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte).
                Prijavi je potrebno priložiti: životopis, te preslike: domovnice, osobne iskaznice, rodnog lista,  potvrde o završenoj školi te potvrdu HZMO o prethodnom stažu,  uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. stavak 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
                Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti neposredno ili poštom u roku osam (8) dana od dana objave natječaja, s naznakom „ZA NATJEČAJ – SPREMAČICA“, na adresu:
                Osnovna škola „Blato“, 1. Ulica br 25/II., 20 271 Blato.
                Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o tom statusu. Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima. Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati. Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.
                Natječaj se objavljuje na web stranici OŠ Blato  http://os-blato.skole.hr  i na stranici HZZZ  http://burzarada.hzz.hr/  

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici  Osnovne škole „Blato“

 

Blato, 13. 5.   2019.god.

ravnatelj škole:

Tonći Padovan,prof.


Natječaj za radno mjesto - ucitelj - edukacijski rehabilitator

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA DUBROVAČKO NERETVANSKA

OSNOVNA ŠKOLA BLATO

 

KLASA: 602-02-01/19- 52

UR.BROJ:2138-24-01/19-01-1

Blato, 20. ožujka  2019.god.

 

  Na temelju čl. 105.  i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/101, 105/10-Ispr., 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18. ) i članka 8. Pravilnika o radu OŠ Blato , 

OŠ  Blato  objavljuje

NATJEČAJ
za  popunu radnog mjesta

Učitelja/icu EDUKATOR REHABILITATOR – 1  izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno )

Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/101, 105/10-Ispr., 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18.) i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/2019)..


                Uz prijavu za natječaj potrebno je priložiti:
                - životopis
                - dokaz o stručnoj spremi,
                - domovnicu,
                - elektronički zapis podatcima evidentiranim u HZMO
                - uvjerenje o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci).
                Dokumentaciju je potrebno priložiti u preslici.
Podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja na adresu Škole

OSNOVNA   ŠKOLA BLATO

20 271 Blato, p.p. 34

1.  ulica br  25/2

s naznakom  „za natječaj – UČITELJ/ICA EDUKATOR REHABILITATOR“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.  Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Natječaj je otvoren na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Škole od 21.03.2019.     do  29.03.2019.

O rezultatima natječaja kandidati će biti izviješteni pisanim putem u zakonskom roku.


                                                                            Ravnatelj:
                                                                            Tonći Padovan, prof.


NATJEČAJ ZA POPUNU RADNOG MJESTA UČITELJ ENGLESKOG - ODREĐENO

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA DUBROVAČKO NERETVANSKA

OSNOVNA ŠKOLA BLATO

 

KLASA: 602-02-01/18- 185

UR.BROJ:2138-24-01/18-01-1

Blato, 28. rujna  2018.god.

 

 Na temelju čl. 105.  i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/101, 105/10-Ispr., 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18. ) i članka 8. Pravilnika o radu OŠ Blato , 

OŠ  Blato  objavljuje

NATJEČAJ
za  popunu radnog mjesta

Učitelja/icu ENGLESKOG JEZIKA– 1  izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme    zamjena za bolovanje.  (40 sati tjedno )

Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/101, 105/10-Ispr., 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18.) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN br. 47/96. i 56/01.).


                Uz prijavu za natječaj potrebno je priložiti:
                - životopis
                - dokaz o stručnoj spremi,
                - domovnicu,
                - elektronički zapis podatcima evidentiranim u HZMO
                - uvjerenje o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci).
                Dokumentaciju je potrebno priložiti u preslici.
Podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja na adresu Škole

OSNOVNA   ŠKOLA BLATO

20 271 Blato, p.p. 34

1.  ulica br  25/2

s naznakom  „za natječaj – engleski jezik“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.  Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Natječaj je otvoren na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Škole od  1.10.2018     do  9.10.2018.

O rezultatima natječaja kandidati će biti izviješteni pisanim putem u zakonskom roku.


                                                                            Ravnatelj:
                                                                            Tonći Padovan, prof.

Priloženi dokumenti:
Natjecaj - engleski -2018.pdf


Natječaji -kemija-priroda-flauta- truba/rog/trombon

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA DUBROVAČKO NERETVANSKA

OSNOVNA ŠKOLA BLATO

 

KLASA: 602-02-01/18-170

UR.BROJ:2138-24-01/18-01-1

Blato, 11. rujna  2018.god.

 

 Na temelju čl. 105.  i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/101, 105/10-Ispr., 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18. ) i članka 8. Pravilnika o radu OŠ Blato ,  OŠ  Blato  objavljuje

NATJEČAJ
za  popunu radnog mjesta

Učitelja/icu kemije– 1  izvršitelj/ica na određeno, nepuno radno vrijeme    zamjena za porodni.  (10 sati tjedno )

Učitelja/icu prirode – 1  izvršitelj/ica na određeno, nepuno radno vrijeme    zamjena za porodni najdulje.  (20 sati tjedno )

Učitelja/icu  flaute  – 1  izvršitelj/ica na određeno, nepuno radno vrijeme  - ( 18 sati tjedno )

Učitelja/icu  trube/roga/trombona  – 1  izvršitelj/ica na određeno, nepuno radno vrijeme  - ( 20 sati tjedno )

Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/101, 105/10-Ispr., 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18.) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN br. 47/96. i 56/01.).


                Uz prijavu za natječaj potrebno je priložiti:
                - životopis
                - dokaz o stručnoj spremi,
                - domovnicu,
                - elektronički zapis podatcima evidentiranim u HZMO
                - uvjerenje o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci).
                Dokumentaciju je potrebno priložiti u preslici.
Podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja na adresu Škole

OSNOVNA   ŠKOLA BLATO

20 271 Blato, p.p. 34

1.  ulica br  25/2

s naznakom  „za natječaj –  _____________“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.  Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Natječaj je otvoren na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Škole od  12.9.2018     do  19.9.2018.

O rezultatima natječaja kandidati će biti izviješteni pisanim putem u zakonskom roku.


                                                                            Ravnatelj:
                                                                            Tonći Padovan, prof.


NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO UČITELJ -KEMIJE - BIOLOGIJE - PRIRODE -

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA DUBROVAČKO – NERETVANSKA

OPĆINA BLATO

OSNOVNA ŠKOLA BLATO

20 271 Blato, p.p.

Prva ulica br 25/2

 

KLASA:    602-02-01/18-25

URBROJ:2138-24-01/18-01-1

Blato, 21. veljače  2018.god.

  

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (''Narodne novine'', NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17.)   OSNOVNA ŠKOLA BLATO, Blato

raspisuje

N A T J E Č A J
za  radno mjesto:

1. UČITELJ KEMIJE - BIOLOGIJE - PRIRODE  , 1 izvršitelj/ica, nepuno radno vrijeme, 36  sati  tjedno, određeno vrijeme, do povratka  s  bolovanja,  očekivano 61 dan - 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uvjeti:
- prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17 i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu  (''Narodne novine'', broj 47/96. i 56/01.)

Rok za predaju prijava je osam (8) dana od dana objave.  Natječaj vrijedi od: 21.2.2018.   do: 1.3.2018.

Uz prijavu za radno mjesto potrebno je priložiti životopis, dokaz o stečenoj naobrazbi (preslik), domovnicu (preslik)  i uvjerenje o  nekažnjavanju  tj. nepostojanje zapreke iz članka  106  Zakona o odgoju.. ( NN  94/13, 152 /14  )
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta slati na adresu:


OSNOVNA ŠKOLA BLATO
1. ULICA BR  25/II
20271  B l a t o
- za natječaj -

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

Kontakt:

osobni dolazak: 1.UL, BR.25/2, 20271 BLATO
najava na telefon: 020 851333
pismena zamolba: 1.ul, br.25/2, 20271 Blato
e-mailom: os-blato@os-blato.skole.hr                                                                                                                            
Ravnatelj:

Tonći Padovan, prof.


Obavijesti po natječajima

OSNOVNA ŠKOLA BLATO

Klasa: 602 - 02 -01/17-04

Ur. Broj: 2138 -24-01/17-01-2

Blato. 26. siječnja 2017.

KANDIDATIMA PRIJAVLJENIM   NA NATJEČAJ

- UČITELJ ENGLESKOG JEZIKA – 1 izvršitelj/ica

- UČITELJ PRIRODE – BIOLOGIJE – 1 izvršitelj/ica

 -  SVIMA

Predmet: Obavijest kandidatima o rezultatu natječaja učitelj engleskog jezika; učitelj prirode – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme,

- dostavlja se

.

Priloženi dokumenti:
Natjecaj 04- 2017 - 2.pdf


NATJEČAJ za radno mjesto - siječanj 2017

OSNOVNA ŠKOLA BLATO

20 271 Blato, p.p.

Prva ulica br 25/2

 

KLASA:    602-02-01/17-04

URBROJ:2138-24-01/17-01-1

Blato, 13. siječnja  2017.god.

 

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (''Narodne novine'', broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.)

OSNOVNA ŠKOLA BLATO, Blato

raspisuje

N A T J E Č A J
za slijedeća radna mjesta:

1..  UČITELJ  ENGLESKOG JEZIKA, 1 izvršitelj/ica, puno radno vrijeme, 40 sati tjedno, određeno vrijeme,  očekivano 81  dan – od 23. siječnja do  13.travnja   2017.

 

2. UČITELJ PRIRODE-BIOLOGIJE , 1 izvršitelj/ica, nepuno radno vrijeme, 22  sata  tjedno, određeno vrijeme, do povratka  s  bolovanja,  očekivano 91 dan - najdulje  31. kolovoza  2017.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uvjeti:
- prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (''Narodne novine'', broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 122/14. 152/14) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu  (''Narodne novine'', broj 47/96. i 56/01.)

Rok za predaju prijava je osam (8) dana od dana objave.  Natječaj vrijedi od: 14.1.2017.   do: 21.1.2017.

Uz prijavu za radno mjesto potrebno je priložiti životopis, dokaz o stečenoj naobrazbi (preslik), domovnicu (preslik)  i uvjerenje o  nekažnjavanju  tj. nepostojanje zapreke iz članka  106  Zakona o odgoju.. ( NN  94/13, 152 /14  )
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta slati na adresu:


OSNOVNA ŠKOLA BLATO
1. ULICA BR  25/II
20271  B l a t o
- za natječaj -

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

OSNOVNA ŠKOLA BLATO

Kontakt:

osobni dolazak: 1.UL, BR.25/2, 20271 BLATO
najava na telefon: 020 851333
pismena zamolba: 1.ul, br.25/2, 20271 Blato
e-mailom: os-blato@os-blato.skole.hr


Natječaji za zasnivanje radnog odnosa

OSNOVNA ŠKOLA BLATO

20 271 Blato, p.p.

Prva ulica br 25/2

KLASA:    602-02-03/16-15

URBROJ:2138-24-03/16-01-1

Blato, 24. veljače  2016.god.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (''Narodne novine'', broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.)

OSNOVNA ŠKOLA BLATO, Blato

raspisuje

N A T J E Č A J
za slijedeća radna mjesta:

1. UČITELJ MATEMATIKE 1 izvršitelj/ica, nepuno  radno vrijeme , 33 sata tjedno, određeno vrijeme, do povratka  s bolovanja ,  najdulje  31. kolovoza  2016.

 

2. UČITELJ  ENGLESKOG JEZIKA, 1 izvršitelj/ica, puno radno vrijeme, 40 sati tjedno, određeno vrijeme, do povratka  s bolovanja ,  očekivano 21 dan -   31. kolovoza  2016.
 

3. UČITELJ RAZREDNE NASTAVE, 1 izvršitelj/ica, puno radno vrijeme, 40 sati tjedno, određeno vrijeme, do povratka  s bolovanja ,  očekivano 91 dan - najdulje  31. kolovoza  2016.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uvjeti:
- prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (''Narodne novine'', broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 122/14. 152/14) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (''Narodne novine'', broj 47/96. i 56/01.)

Rok za predaju prijava je osam (8) dana od dana objave.  Natječaj vrijedi od: 24.2.2016.     do: 2.3.2016.


Uz prijavu za radno mjesto potrebno je priložiti životopis, dokaz o stečenoj naobrazbi (preslik), domovnicu (preslik) i uvjerenje o  nekažnjavanju  tj. nepostojanje zapreke iz članka  106  Zakona o odgoju.. ( NN  94/13, 152 /14  )
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta slati na adresu:
OSNOVNA ŠKOLA BLATO
1. ULICA BR  25/II
20271  B l a t o
- za natječaj -

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

OSNOVNA ŠKOLA BLATO

Kontakt:

osobni dolazak: 1.UL, BR.25/2, 20271 BLATO
najava na telefon: 020 851333
pismena zamolba: 1.ul, br.25/2, 20271 Blato
e-mailom: os-blato@os-blato.skole.hr 

 


Natječaj za radno mjesto POMOĆNIKA/CE u nastavi (2)

NATJEČAJ ZA IZBOR RAVNATELJA
Važne obavijesti
JAVNI POZIVI I PONUDE
Kalendar
« Srpanj 2022 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
Prikazani događaji

ŽUPANIJSKO NATJECANJE IZ ENGLESKOG JEZIKA - BLATO 2022

 

 

Konačni rezultati Županijskog natjecanja  iz engleskog jezika  

8 RAZRED

2A

2B

4A

4B

Blato - temperatura - prognoza

 

Koronavirus
NASTAVA NA DALJINU U OŠ BLATO
COVID 19 - VAŽNO
INFORMACIJE ZA RODITELJE
Ponude - IZLETI - EKSKURZIJE
KATALOG KNJIŽNICE OŠ BLATO

 

PREVENCIJA OVISNOSTI

Brošura za roditelje

CENTAR ZA SIGURNIJI INTERNET
e- Škole Pilot Projekt

 

Zatraži pomoć - prijavi

NAJAVE
OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA

Zanimljivo i zabavno

MEMORI   GLAGOLJICA

 

Rezultati LiDraNo 2016

 

 

 

ZAŠTITA DJECE NA INTERNETU

kurikulum.petzanet.hr/VirtualnaUcionica

kliknite na donju sliku - poveznicu

Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
NOTICA glazbeni mjesečnik

Pred nama je  prvi broj NOTICE

Kliknite na naslovnicu kako bi pročitali list i poslušali glazbene primjere.

Aktualno

Office365

Besplatna Office365 usluga i alati koji omogućuju suradnju i komunikaciju između svih sudionika u obrazovnom sustavu.

 

Svim učenicima, učiteljima i nastavnicima osnovnih i srednjih škola omogućen je besplatan pristup alatima Office 365, koji ostvaruju uz korištenje svog elektroničkog identiteta u sustavu AAI@EduHr (kao za ocjene.skole.hr). Korisnici se sa svojim podacima prijavljuju  na adresi https://office365.skole.hr  i time dobivaju pristup svim Office 365 alatima i aplikacijama, i na računalu kod kuće, kao i u školi.
Forum
Korisni linkovi


Iz drugih izvora
CMS za škole logo
Osnovna škola Blato / 1. Ulica 25/2, HR-20271 Blato / os-blato.skole.hr / ured@os-blato.skole.hr
preskoči na navigaciju